...

"Itt élned s halnod kell!"


JÓ PALÓCOK


A Palóc Társaság hírmondója
2005. IV. negyedévDrávaszögi találkozó
Kálmán-nap Horpácson
Helyzet(képek)
Balassi-emléktúra
Nagy s szent akarat
Hírmondó
Ellopták múltunk egy részét
Vendégkönyv
Jótevőink voltak 2005-ben
Kárpát-medencei Rovásírásverseny - 2006
ADJ EMBERSÉGET AZ EMBERNEK!

 


 

Mi Atyánk
és Anyánk!
Te, ki túl rajtunk
és bennünk vagy.
Szenteltessék meg
a Te szent neved
a kétszeri hármasságban.
Jöjjön el a Te országod mindenkihez békességben, szeretetben,
igazságban. A Te szent akaratod teljesüljön úgy a Földön, miként a
Mennyben is. Add meg nekünk naponta a Te szent kenyeredet és élő
Borodat, és miképpen mi
Tökéletesítünk
másokat, úgy
tökéletesíts
minket a Te
igazságodban.
Ajándékozz
meg minket a
Te Jóságoddal,
hogy mi másokkal
ugyanezt cselekedjünk.
A kísértés óráiban
szabadíts meg
minket a gonosztól
és a gonosz gondolattól,
mert Tied az Ország és a Hatalom és a Dicsőség
mostantól fogva mindörökké. Amen.

....................................

Drávaszögi találkozó

   
Október elején immár a hatodik alkalommal találkoztak a Kárpát-medencei magyar civil szervezetek képviselői. A VI. Civil Akadémia székhelye ezúttal a horvátországi Drávaszög Pélmonostor nevű városa volt, a házigazda pedig a Magyar Egyesületek Szervezete (MESZ). Az akadémia szervezését a Magyar Kollégium és a Magyar Művelődési Intézet tartja szívügyének Romhányi András elnök és Halász Péter főmunkatárs személyében.

    Megérkezésünk után az első meglepetés akkor ért bennünket, amikor megtudtuk, hogy a MESZ-nek székháza van és vendégháza is. Mint kiderült, jól felszerelt és kényelmes pihenést nyújtó. A második meglepetés sem sokáig váratott magára, hiszen az ismerkedő esten megtudtuk, hogy a szervezet alig jött létre, ennél fogva túl sok ideje sem lehett megérdemeltségét bizonyítania, máris jelentős ingatlannal rendelkezik. Nem lebecsülendő szempont a továbblépéshez. Hirtelen arra gondoltam, hogy idehaza mennyivel sivárabb a helyzet a szervezetek tulajdonát tekintve, pedig annyi érdemet szereztek már a magyar kultúra ápolása és megtartása, fejlesztése terén, hogy nagykönyvbe való. Ám ébredező irigységem csakhamar kihunyt, amikor azt is megtudtuk, hogy mindez az utolsó szalmaszál, amelybe még belekapaszkodhat a drávaszögi magyar, hogy végleg el ne merüljön a horvátság partnyaldosó-omlasztó tengerében. Az utolsó lehetőség, amelybe belekapaszkodva talán megmaradhat a magyarság a magyar művelődéstörténet nagy századait megőrző Drávaszögben.

    A húszvalahány résztvevő Erdélyből, Partiumból, Maradék-Magyarországról, a Felvidékről, Vajdaságból érkezett s természetesen a vendéglátó horvátországi magyar szervezeteket is képviselték páran, sőt a Kárpát-medencén kívüli Bosznia-Hercegovinából, annak fővárosából is volt egy résztvevő. Sajnálkozásunkat fejeztük ki amiatt, hogy a szlovéniai magyarok a szüretre hivatkozva maradtak otthon, Kárpátaljáról meg a vízumkényszer akadályozta meg az ottani szervezetek képviselőit abban, hogy megérkezzenek Pélmonostorra.

    Mire jók az ilyen találkozók? Arra mindenképpen, hogy erősítse a résztvevőkben az összetartozás, az összefogás érzését. A magyar élettér – mégha erősen átitatott is a többségi nemzetek befolyásától – sok összetevőjének az érvényesülés és a kisebbségi létből eredő többletküzdelmek kérdéskörének kibeszélésével könnyíthető a lelki teher, amely nyomasztóan hat a számbeli kisebbségben élőkre.

     A horvátországi magyarok száma a legutolsó népszámlálás adatai szerint 16 695 volt, de csak 12 650-en vallották magukat magyar anyanyelvűnek is. A magyarság zöme a baranyai háromszögben él, de ők is elkeseredettek, meghasonlottak, bezárkózottak többségükben. Ez az általános lehangoltság a jugoszláviai háborús évek következménye, az akkor ejtett sebek lassan gyógyulnak, sokan ezt a gyógyulást az elvándorlásban keresik. Tetézi a bajt, hogy a hotvátországi magyarok igen megosztottak, a kislétszámuk ellenére szétforgácsoltak, egymással ellenkező pártocskák osztják meg soraikat, s ebből fakadóan művelődési életük is a pártok mentén szerveződik. Különösen megdöbbentő volt számomra, hogy az Eszékhez tartozó Rétfalu népkörében majdnem hozsannát zengtek helyi vendéglátóink a jelenlegi magyarországi kormányról annak anyagi támogatását dicsérve s mélyen elmarasztalták az előző magyar kormány kisebbségi politikáját.

     Egy teljes napot szántak arra a házigazdák, hogy felkeressük a környék falvait, ismerkedjünk a vidék hétköznapjaival és művelődési életével. Igazán felemelő élményekben volt részünk! Kórógyon például az a Kel József fogadott bennünket, akit jól ismerhetünk a háborús évek tévés közvetítéseiből. A falut a szerbek szinte a földdel tették egyenlővé. Lebár Lajos nyugalmazott tanár a rögtönzött fogadáson könnyeivel küszködve arról beszélt, hogy a szerbek – ahogyan ő fogalmazott: „drágalátos jótevőink” – mindent elvittek a községből, a néprajzáról messzeföldön híres falu összes kincsét, mutatóban sem hagytak abból semmit, lerombolták az iskolát és a templomot. De újjáépült a templom! Tornya ablakából kitekintve az is szemünk elé tárult, hogy új házak is szép számmal épültek azóta a békeidőben. A 230 házból 198-at kellett felépíteni. Befejezéséhez közeledik az iskola újjáépítése is. Ott is jártunk. Miről mesélnek a csonkán maradt falak? A pusztításról, a mindenáron való nemzetpusztításról, a magyarság kiirtási kísérletéről… és a csakazértisről! 2006 őszétől ismét nyolcosztályos iskolája lesz Kórógynak, a mai összevont alsótagozatos helyett, amely a kultúrház emeletén tengődik pár gyerekkel, akik még vödörből isszák a vizet, de már számítógépes termük is van. Ugyanakkor az összes tantárgyat, a magyar nyelvet és irodalmat is, horvát nyelvű tankönyvből tanulnak, mert magyar nyelvűt még nem írtak, nyomtak…


Kormoránok a Kopácsi-réten

     Harasztiban – de sokat hallottunk, láttunk róla a televízióban! – még mindig ezer sebből vérzik a református templom fala. De már új tornya messze fénylik, új fedele van s berendezése is napról napra bővül, szépül. A parókia kapujában fiatal lelkésze fogad: „Én meg Szent Péter vagyok!” – szorít velem kezet a bemutatkozáskor. Nocsak, süvít át rajtam a gondolat, csak nem a bibliai Szent Péterrel találkozom? Aztán tisztázódik félrehallásom: Szenn Péter a becsületes neve a fiatal lelkésznek, aki a parókia egyik termében, ahol az istentiszteleteket tartják mostanában hegyeket megmozgató lelkesedéssel és rendíthetetlen jövőbe vetett hittel beszél arról, hogy meg kell maradni magyarnak, hogy Harasztinak (meg a többi szlavóniai magyar településnek) élnie kell, fejlődnie kell, ezért minden áldozatra képesnek kell lenni. A megmaradás legbiztosabb útja pedig a szapora gyermekáldás – vallja a lelkész. A példamutatásban is élen jár: ottjártunkkor várta harmadik gyermekének megszületését. Erőlködésnek, kivételnek is tarthatnánk azt a lobogva izzó lelkesedést és tudatos cselekvésegyüttest – hazaszeretetnek is nevezhetnénk akár! – amelyet elénk tárt a lelkész úr. De a többiek, a tűzoltóegylet, a kulturális egyesület, a képviselő és az ifjak szószólója is mind-mind meggyőződéssel, hittel és égő tenniakarással szóltak a magyarnak maradásról.

     És nem csak beszélnek, van példa az áldozatkészségre, az összefogásra is a Délvidéken. Csúzára késő este „toppant be” kis csapatunk, a faluközepi kultúrházból gyönyörű muzsikaszó szivárgott ki. A Jókai Mór Kultúregyesület tánccsoportja próbált, lehettek húszan, talán többen is. Csúza Ács Gedeon faluja, Kossuth emberéé, aki követte őt Amerikába is. A falu temetőjében nyugszik, domborműve a kultúrház emeleti csarnokában magyar nemzeti szalagokkal díszétett koszorúkkal körülvéve található. Csúzán él Dékány Zsuzsanna matematikatanár, régi ismerősöm, a falu és a széles környék, de az egész Drávaszög kulturális életének egyik zászlóvivője. Neki köszönhetően járhattam be családommal annak idején a baranyai háromszöget. Ő ismertetett össze Baranyai Júliával, a vidék lelkiismeretével, a Vízbe vesző nyomokon c. honszeretetről valló könyv szerzőjével, aki hosszú évek óta fentről vigyázza már szeretett szülőföldjének megtartását…Ami nem mindig sikerül, bizony szomorú események is történnek errefelé. Vörösmarton például, Baranyai Júlia falujában az eddig teljesen magyar tanítási nyelvű általános iskolában két éve megnyílt a horvát tagozat, s a tanári kar fele már most horvát anyanyelvű, akik nem beszélnek magyarul… Pedig a 930 lelket számláló nagy múltú magyar községben még 80 %-ot tesz ki a magyarok számaránya hivatalosan is. De hiába: a vörösmartiak is bezárkózottak, bizalmatlanok lettek a háborús évek alatt s óta. „Nehéz mozgósítani őket – mondja esti beszélgetésünkkor a helyi kultúregyesület elnöke -, nem tudják, hová tartoznak… ”. A reményt azonban nem adják fel – teszi hozzá Bisztricán Nikéta, a MESZ Magyar Napló c. hetilapjának főszerkesztője, aki édesanyjával rendszeresen szervez magyar esteket Vörösmarton. A fárasztó, de teli élményekkel megrakott napot a vörösmarti, népi építészetéről is híres pincesoron fejezzük be, ahol háziasszonyunk férje a főpincész. Deák úr a pinceajtóban üdvözöl bennünket, majd tessékel beljebb is, lejjebb is, s traktál a baranyai löszoldalak bódító levével. Meg nem álljuk, hogy a borkóstoló után a hazaiaknak ne vásároljunk egy-két palackot a finom vörös- és fehérborok közül.

     Másnap egy konferencia szerepel a civil akadémia műsorán, amelynek előadói a „Magyarság jövője Horvátországban” kérdéskört járják körbe. Országgyűlési képviselő, kistérségi elöljáró, szervezeti tisztségviselő, romániai magyar oktatási államtitkár, magyarországi hivatalvezető vázolja fel a tennivalókat, s ígér posztjához illő támogatást a helyieknek. Jó lenne tudni, mennyit érnek ezek az ígéretek, mi valósul meg belőlük, jobbra fordul-e a magyarság sorsa Horvátországban, megnő-e a bizalom a magyar jövő iránt a Drávaszögben az ígéretek megvalósulása után. És ha nem, vagy csak részben valósulnak meg?

     Az viszont már most nyugodt szívvel megállapítható, hogy a délvidéki civil akadémia elérte célját: a több ország magyarságát képviselő résztvevők sok ismerettel gazdagodtak, sokat tapasztaltak, amelyeket hazatérve maguk is kamatoztathatnak. Nem mellékesen elmélyíthették a baráti, testvéri kapcsolatokat egymás között. Mindezért pedig őszinte köszönet jár a vendéglátóknak, elsősorban Tomašic Deák Korinának és Ferencz Lászlónak, akik messzemenőkig gondoskodtak a találkozó résztvevőinek kényelméről, szellemi táplálékáról. (zua)

....................................

Kálmán-nap Horpácson

      Kegyeibe vette az ég ezt a napot. Mint mindig, most is – pedig nem is napján, 13-án, hanem 15-én sereglettek Horpácsra a Nagy Palóc tisztelői – ragyogó őszi napsütés köszöntötte őket.
    A Mikszáth Kálmán Társaság fáradhatatlan elnöke, dr. Praznovszky Mihály volt a fő szervezője az ünnepségnek, mely a helyi Fundus Alapítvány és Molnár Zoltán polgármester szervező munkáját is dicsérte. A nap emlékezetes eseménye marad ugyanis Mikszáth feleségének, Mauks Ilona mellszobrának a felavatása. Az élethű vonásokat megörökítő szobrot ifj. Szabó István szobrászművész alkotta a Fundus Alapítvány megbízásából és tagjainak pénzén. Avatóbeszédet Csongrádi Béla mondott.

      Ezzel a szoborral gazdagodott most a horpácsi park, amely a Mikszáth Emlékmúzeumot öleli körbe. A parkban van már szobra az írónak is. Nem is egy, de kettő: az egyik a múzeumba vezető sétány balfelén, a másik a sétány végén. Ott ül Kálmán bátyánk a lócán pipázgatva s várva, hogy melléüljünk egy kis tereferére. Dicséretes kezdeményezésnek tartjuk a fenntartó azon szándékát, hogy a parkban szoborsétányt alakítsanak ki, emléket állítva ezzel mindazoknak, akik Horpács és a megye életében elismerést vívtak ki maguknak munkásságukkal. A mostani esetet ismerve nem nehéz elképzelni, hogy sorra nőnek ki a földből szellemi elődeink emlékszobrai, szerencsére, nem vagyunk híján a nagyoknak.
     Szontágh Pál neve említése sem véletlen ezen a napon. Szakszerűen felújított kúriájának falán újraavatták Madách emléktábláját. A nap további része a faluházban zajlott. Előadások, könyvbemutatók s jelenet követte egymást. Réti Zoltán festőművész sok évtizedes művészi munkásságát összegező gyönyörű album látott napvilágot, amelyet maga a művész mutatott be egy-két élménye felelevenítésével. Solymár József gyermekeknek szánt kisregényéről szólt, amely Mikszáth gyermekkori kalandjait meséli el. Pásztor Sándorné balassagyarmati középiskolai tanárnak frissen megjelent kötetét, amely Mikszáth-elbeszélések elemzését közli, Praznovszky Mihály mutatta be. Végül a tanárnő diákjai életre keltették A kiscsizmák c. Mikszáth-elbeszélést.
      Örömmel állapítjuk meg, hogy az idén is gazdag, választékos és élményt nyújtó volt a horpácsi Kálmán-nap. Résztvevői között láthattuk a dejtári általános iskola tanulóit és tanárait is, akik rövid műsorral is kedveskedtek a megjelenteknek. Iskolájuk a tanév elején vette fel Mikszáth Kálmán nevét. Csak az szomorítja el kissé a hírmondót, hogy az író ideáti palócai közül voltak nagyon kevesen a rendezvényen.

....................................

Helyzet(képek)

      Hónapok, talán évek óta zárva a szklabonyai Mikszáth Kálmán Emlékház. A múló időben fedélcserére került sor, belső munkák folytak. Komótosan. 2005 nyarán aztán felgyorsultak az események, a felújítási munkálatok. Képeink erről tudósítanak magyarázat nélkül.
 

     Úgy tudjuk, az emlékház újbóli megnyitása 2006. január derekán várható…

....................................

Balassi-emléktúra

     Elmúlt egy év. A tavalyi Balassi-emlékév után a pénzosztó illetékesek megpihentek, már nem gondolnak Balassi Bálintra. Balassi egy időre meghalt számukra. Majd legközelebb úgy ötven év múlva gyűrkőzhetnek újból neki, hogy emlékápolás címén ismét arathassanak…az akkori pénzosztók. Hogy holdudvaruk állományának ismét megtömjék a zsebét. De ennyire mégsem lehetünk borulátóak! Addigra csak eltűnnek szerzeményeikkel s helyükbe sem jönnek újak, akik mindenből, Balassiból is csak a pénzszerzés lehetőségét veszik észre!


Deák Katalin Balassi-verset mond


      Elmúlt hát egy év. Október 20-a táján, pontosan 16-án virradt fel az a nap 2005-ben, amikor Palóc Társaságunk újból Kálvária-hegyi emléktúrára hívta a tagokat, Balassi örökértékű költészetének híveit. Jöttek is, talán egyharmad tagtársunk tette tiszteletét költőnk előtt. Nem semmi ám ez, hiszen kettő kivételével messze s messzebb élünk Kékkőtől, a megemlékezés hagyományos helyszínétől. Sokan talán már megszokásból jönnek, mert tudják, hogy minden év októberének huszadikához közel eső vasárnapján nagyon jó együtt lenni a költő ürügyén, a varázslatos tarkaságú kékkői vártetőn, ahonnan szívet-lelket gyönyörködtető festői kép tárul a természet szépségét megérző és látó emberfia szeme elé.


Lassan, beszélgetve a keresztúton


      Az idei emléktúránkat a vármúzeum Balassi-szobájának megtekintésével kezdtük. Sokunk számára újdonságnak hatottak a kiállításon látottak, hiszen a tavaszi megnyitóra a Palóc Társaságot meg sem hívták! Az előcsarnokban Oláh Szilveszter szobrászművész Balassiról, a költői mű ihlette grafikái fogadják a látogatót. Szoborterveknek, vázlatoknak is felfoghatnánk ezeket a rajzokat, de az az igazság, hogy mint önálló életű alkotások, rajzok is megállják a helyüket, és szárnyára eresztik a Balassi költészetét ismerők képzeletét. Maga a Balassi-kiállítás lényegretörő, jelzi csupán, utal csak a reneszánsz nagy egyéniségének művészetére s teszi ezt nemes egyszerűséggel, szépérzékkel megáldva.


      A kastély falán 1994 óta található bronz domborműre is került koszorú egy Balassi-költemény elhangzása után, a vár látogatható bástyájáról is letekintettünk a mélybe, az Ipoly völgyére. Aztán ki bírta szusszal, az a tekervényes kaptatón, a keresztút állomásain meg-megpihenve felért a messziről látszó fehér feszülethez, ahonnan igazán festői a kilátás ilyenkor ősszel a langyos napsütésben. Közben sűrűn kóstoltattuk egymást a hazai finomságok legfinomabbikaival és a szomjoltó toroköblítőkkel. Kotoráék sült szelídgesztenyével tömött fonott kosara csakhamar kiürült, mindenkinek ízlett a kékkői hegyitúrák legcsábosabbika (csak nem kellene „gesztenye-parti”-ra átminősíteni az összejövetelt?).


Hazai finomságok


      A hírek gazdát cseréltek, a hírfoszlányok hírré öblösödtek. Mert ezek a Balassi-emléktúrák erre is jók. Meg jók azért is, mert nem alapítványi támogatással, nem is csak kerek évfordulós alkalmakkor valósulnak meg, hanem saját jókedvből, akaratból, egymást látnivágyásból évente. Kell ennél több?

....................................

Nagy s szent akarat

Emléknap Sajó Sándor tiszteletére a trianoni diktátum
85. évfordulója évében


     Sajó Sándort, az ipolysági költőt idézve valóban nagy s szent akarat magyarnak maradni. Mostanában annak lehetünk szomorú tanúi, hogy fogy azoknak a száma, akiket nagy s szent akarat hevít magyarnak maradni. Holmi kövérebb kendermagért sőt már anélkül is önként és vígan butulva adják fel nevüket, nyelvüket, öröklött kultúrájukat, csakhogy idomuljanak a többséghez, hasonlóvá vedeljenek. Mit sem ér a szüntelen intelem, a „vakislátja” támogatás burjánzása.


      Bár elkeserítő a tapasztalat, a reményt azonban nem adjuk fel. A magyar jövőbe vetett fennkölt hit és a szülőföldhöz való rendületlen hűség költője Sajó Sándor is azok közé a nagy szellemi elődeink közé tartozik, akik táplálják bennünk ezt a hitet és ezt a hűséget. Születésének 137. évfordulóján a Palóc Társaság ismét emléknappal emlékezett a költőre. A novemberi rendezvénnyel egyúttal a 85 évvel ezelőtti gyászos és átkozott trianoni országcsonkításra is gondoltunk.
      Két helyszínen, a Mezőgazdasági és Vállalkozói Középiskolában valamint a Magyar Tanítási Nyelvű Gimnáziumban is könyvbemutatón vettek részt az intézmények diákjai és tanárai. Mindkét helyen az iskolaigazgatók, Bugyi István és Szkladányi Endre köszöntötte a könyvbemutató vendégeit, Szidiropulosz Archimédeszt és feleségét, Kolczonay Katalint. Szidiropulosz Archimédesz Trianon utóélete c. háomkötetes munkája volt a bemutató, a beszélgetés tárgya. Az egyetemi tanár feleség kérdezett, a szociológus férj válaszolt, gondolatokat ébresztett. A három kötetről megtudhattuk: az első kötet valójában bibliográfia s erre épül a másik kettő. A második kötet alcíme Házból, hazából kirekesztett. Az első kötet több mint kétezer tétele közül ad közre 24-et különböző szerzőktől, s ezek ismertetését foglalja magában. De nemcsak tudományos ismertetésekkel, emlékezésekkel találkozhat az olvasó, hanem átfogó képet kaphat az egész kérdéskörről. A bevezető tanulmány tárgya gróf Apponyi Albert emlékiratainak elemzése, a záró írás pedig Fábián Gyula tanulmánya Wass Albert írásairól. A harmadik kötet alcíme A magyar társadalom Trianon-képe az ezredfordulón. Ebben a kötetben a szerző a magyar társadalom különböző tagjaitól, a politikai és szellemi élet képviselőitől kér és kap választ kérdésére: vajon az európai szövetségbe való belépéstől közelebb kerültünk-e a trianoni következmények felszámolásához, a kisebbségi problémák megoldásához? A kötet végén a mai magyar társadalom Trianon-képét vázolja fel a szerző.

      A könyvbemutatók és a beszélgetések végén a szerző megajándékozta köteteivel a vendéglátó iskolákat.
Az emléknap délutánján a Városi Könyvtár olvasóterme adott meleg otthont a konferenciának, amelynek témája ugyancsak Trianon és utóélete volt. A meglepően sok érdeklődő előtt az első előadó Lányi Zsolt, korábbi kisgazda politikus volt, aki most mint a Trianon Társaság elnökségi tagja fejtette ki véleményét az ún. alapszerződésekről, amelyeket Magyarország kötött Ukrajnával, Szlovákiával és Romániával. Kiss Dénes költő, a Trianon Társaság elnöke azt boncolgotta előadásában, hogy Trianon után két emberöltővel hol tart ma a magyarság a nemzetépítésben, milyen magyarságképe van a mai magyar embereknek. A sokáig tiltott és elhallgattatott Nyírő József munkásságát méltatta a hallgatóság előtt dr. Medvigy Endre irodalomkutató, a Kárpát-medencei Irodalmi Társaságok Szövetségének elnöke. Tarics Péter külpolitikai újságíró Trianon – egy nemzetgyilkossági kísérlet mai szemmel c. előadásában elemezte a kitelepítéssel, lakosságcserével, munkatáborokba hurcolással és fogvatartással jogfosztottságot szenvedett felvidéki magyarok kálváriáját, amelynek a mában is léteznek következményei. Végül Szidiropulosz Archimédesz az Európai Unió és a rendszernek a magyarságra gyakorolt hatását tette vizsgálat tárgyává konferencia-záró előadásában.
      Az értekezlet után a résztvevők Sajó Sándor szülőházához vonultak, ahol a rendező és a társrendező Ipolysági Városi Hivatal, valamint a szervezetek ( MKP, Honti Múzeum és Galéria Baráti Köre, Csemadok, a MIÉP Nógrád Megyei Szervezete) képviselői megkoszorúzták a költő emléktábláját.
      A 2005. évi Sajó Sándor Emléknap sikeres rendezvénye volt a Palóc Társaságnak. Örvendhetünk, hogy ezúttal támogatókból sem szenvedtünk hiányt. Köszönjük a segítséget, amelyben részesítettek bennünket (őket is a Jótevőink cím alatt soroljuk fel).
Beszámolónk mégsem érhet véget biztatóan, nem tölthet el bennünket elégedettség. Ennek oka egyszerű: a kétnaposra tervezett rendezvényünk másnapján azért maradt el a Magyar vers ünnepe cím alatt meghirdetett alap- és középiskolás versmondó szemle, mert mindösszesen öt (5) jelentkezés érkezett. Kereshetjük az okát, miért?

....................................

Hírmondó

     • MAGYARNÓTA. Október 8-án Ipolykeszin rendezte meg a Csemadok NTV a magyarnóta-énekesek hatodik országos versenyét, amelyre 25 versenyző nevezett be. A versenyt Bodor Éva nyerte Füzesgyarmatról. Második lett és a közönségdíjat is elvitte a helyi Básti János.
     • NAGY IVÁN EMLÉKNAP. Horpácson Tyekvicska Árpád megyei levéltárigazgató nyitotta meg az emléknapot, amelyen előadások hangzottak el Nagy Ivánról a Magyarország családai czimerekkel és nemzedék rendi táblákkal c. tizenhárom kötetes nagy mű szerzőjéről. Az előadók között üdvözölhettük dr. Csáky Károly helytörténészt, a Palóc Társaság tagját is.
      • VÁLASZTÁSOK. Nov. 26-án voltak a megyei választások. A megyegyűlésbe a Nagykürtösi járásból Jámbor László, a Losonciból Csúsz Péter, Szvorák Zsuzsa, György Péter és Zupko Mária, a Rimaszombatiból Bán Zoltán és Boros Zoltán, a Rőcei járásból pedig Szögedi Anna jutott be.
       • HONISMERET. Dec. 10-én Szécsényben végre megalakult a Nógrádi Honismereti Egyesület. Nógrád volt az egyetlen megye, ahol eddig nem működött az Országos Honismereti Szövetség szervezete. Létrehozását a Palóc Társaság is több alkalommal szorgalmazta. A NHE elnöke dr. Hausel Sándor, helyettese Végh József lett és két tiszteletbeli elnököt is választott a közgyűlés: Kovalcsík Andrást és Szomszéd Andrást. A tisztségviselőknek minden jót, sok sikert, a szervezetnek eredményes munkálkodást a haza, a térség szolgálatában!

....................................

Ellopták múltunk egy részét
Bőhm András

     Azokat a tárgyakat, melyek szépek és nekünk értékesek voltak, ellopták a zsélyi Helytörténeti és Néprajzi Múzeumból. Ezzel megint valami Zsélyből, a zsélyiek életéből fog hiányozni. Az igazi kárt nem a tárgyak pénzértéke képezi, hanem az, hogy a múltunk bizonyítékai megfogytak.
     Az elveszett avar kori fegyvereket és ékszereket 1300 évig, a török kori ezüst dénárokat 500 évig őrizték megholt elődeink a sírok mélyén a falu határában, a pásztorkürtöt még gyermekkoromban használták. Mi csak két évig gyönyörködtünk bennük, s büszkén mutattuk a látogatóknak mint gazdag múltunk becses bizonyítékait. Megmaradt több olyan tárgy, amit csak a zsélyi múzeumban lehet látni, de vannak olyanok, melyekről már csak beszélhetünk, vagy legfeljebb fényképen tudjuk megmutatni.
      Nem mindig a legnagyobb értékű darab a legérdekesebb vagy legkedvesebb. Én legjobban azt a puskaporadagolót sajnálom, ami egy zsélyi padlás limlomjai közül került elő. Állatcsontból készült, tulipán- és szavasmotívumokkal gazdagon faragva s a használattól fényesre koptatva. Az elölről töltős puskába szórták belőle a port valamikor 150 – 200 évvel ezelőtt. Restaurálásakor még 30 gramm puskaport szórtunk ki belőle, és a fennálló tűzveszély miatt zárt edényben tettük el.

      Ha összevetjük a szarvast, tulipánt, elölről töltős puskát, nem nagy fantázia kell hozzá, hogy képzeletünkben felbukkanjon egy zsélyi magyar 1848-as szabadságharcos, akinek híre-nyoma veszett, mert az osztrák elnyomás idejében éppúgy nem volt ajánlatos ezzel dicsekedni, mint a Csehszlovák Republikában a magyarságunkkal…
        A bosszankodás és sajnálkozás a veszteség miatt már elmúlt, s újra előre akarunk nézni. Pótolni a pótolhatót, gyűjteni, konzerválni, kiállítani és a gyűjteményt megvédeni. Az utolsót, a hatékony védelmet mindenkinek ajánlom, még akkor is, ha költséges, vagy nagyon költséges, mert a veszteség a sokszorosa lehet. A feladat, amit egyszer felvállaltunk továbbra is időszerű. Sok a sehova nem tartozó polgár, a silány tévés kultúrában elmerülő fiatal, a tehetség, a jó ember, aki elkallódik, s ezen a téren konkrét feladatok várnak ránk. Talán segít, ha megtudják, hogy kik vagyunk, honnan jöttünk és mi az értékünk. Talán jó, ha saját kultúránkat megismerjük és megtartjuk. Ez nem könnyű! Ugyanakkor a VICTORIA-tagok, talán a történtek hatására is, egyszerre lelkesebbek, ötletekben konkrétabbak, tettre elszántabbak lettek. Ez biztató, és amint említettem: a puskapor megmaradt! Ügyelni fogunk arra, nehogy megnedvesedjen!

....................................

Vendégkönyv

....................................

Jótevőink voltak 2005-ben

     Illyés Közalapítvány, Alapítvány a Közjóért, Nemzeti Alapítvány, Vidéo Alapítvány, Slovenská Telecom, Ipolysági Városi Hivatal és Városi Könyvtár, Inám, Ipolyhídvég, Ipolynagyfalu, Lukanénye,  Nagycsalomja, Óvár és Szécsénke Községi Hivatala, KEHOFA - Kevermes, Magyar Kollégium - Budapest, Magyar Művelődési Intézet - Budapest, Honismereti Szövetség - Budapest, Magyar Kulturális Központ – Losonc, Mikszáth Kálmán Gimnázium – Pásztó, Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium – Ipolyság, Mezőgazdasági és Vállalkozói Középiskola – Ipolyság, Vállalkozói Magán-Szakközépiskola – Alsóbodok, Trianon Társaság - Budapest, Kárpát-medencei Irodalmi Társaságok Szövetsége – Budapest, REAL-NET - Dunaszerdahely, Fagyas Róbert (webes alkalmazások) - Ipolyvarbó, valamint magánszemélyek, a Palóc Társaság tagjai, akiknek szívből köszönjük a segítséget, amellyel lehetővé vált, hogy eredményesen terjesszük magyar nemzeti kultúránkat, hozzájáruljunk kulturális örökségünk ápolásához. Köszönjük az együttgondolkodást magyar jövőnkről, a megértést és a tetteket. Isten áldja meg az áldozatkész, jóakaratú embereket!

     (Elnézést kérünk azoktól, akiket akaratlanul kifelejtettünk!)

....................................

    †December 3-án, életének 76. évében Ipolyságon elhunyt Pölhös Imre tanár,
a Palóc Társaság tagja. Hiányozni fog támogatása, okos tanácsa, kedves mosolya. Emlékét kegyelettel megőrizzük.

....................................

Kárpát-medencei Rovásírásverseny - 2006

      A verseny célja: megismertetni és megszerettetni a fiatalokkal ősi magyar kulturális örökségünknek e meghatározó bizonyítékát s általa elmélyíteni a magyarsághoz való tartozás tudatát. A verseny döntője 2006. június 24-én lesz Budapesten. Ezt megelőzően Magyarországon öt körzeti, illetve erdélyi, délvidéki és felvidéki válogató lesz. A felvidéki válogató szervezője a Palóc Társaság.

      A verseny alsótagozatos (III-IV.évf.), felsőtagozatos (V-VI. és VII-IX.) és középiskolás korosztály szerint folyik. Az alsósoknak 5-5 sor terjedelmű átírás rovásírásról latin betűsre és fordítva, valamint 3 sor terjedelmű rovásírásos szöveg olvasása lesz a feladat. Ugyanezek a feladatok lesznek a felsősöknél, akiknek 10-10, illetve a középiskolásoknál, akiknek 15-15 sorra bővül az átírás, az olvasás terjedelme nem változik. A döntőben további, választható feladatok is lesznek (botrovás, rovásírás-történet, összerovás). A versenyen Forrai Sándor ábécéjét használjuk a jobbról balra való rovással. A felvidéki válogatóba alap- és középiskolánként és kategóriánként legtöbb 3-3 tanuló nevezhető be a jelentkezési határidő betartásával: 2006.február 28. Jelentkezni a Palóc Társaság levélcímén illetve villámpostacímén lehet a név, korosztály, elérhetőségek feltüntetésével. A válogató résztvevői jutalomban részesülnek.

....................................


ADJ EMBERSÉGET AZ EMBERNEK!
ADJ MAGYARSÁGOT A MAGYARNAK!


      József Attilára emlékeztünk 2005-ben. Száz éve született. A költőt ne feledjük jövőre sem, azután sem. Őt őrizzük meg szívünkben, tudatunkban, sejtjeinkben, akitől a címbeli két sort is kölcsönöztük.
      Évfordulója volt december ötödikén egy, döbbenetes, hazaárulást fölülmúló eseménynek is: a magyarországi népszavazásnak a kettős állampolgárságról. Mi, akik a magyar nemzet elszakíthatatlan részei vagyunk a „határon túl”, nem kellünk a „határon belül” rólunk döntőknek – ez a népszavazás kiábrándító eredménye.
      Siránkozni mit ér? Keserű emléket magunkban hordozni mit ér? Eggyel gyarapítani a magyar történelem tragikus eseményeinek számát mit ér?
      Teremtsünk rendet! Teremtsük meg a jobb magyar sors föltételét, rendet Magyar Földön, magunknak és véreinknek Magyar Világot! Méltó és elsöprő csapás lesz ez december 5-re és előidézőire!

....................................

Kotzián Rudolf

AHOGYAN SZAVAZTÁL

Ahogyan szavaztál, úgy bánjanak veled!
Úgy mondjanak neked IGEN-t, avagy NEM-et!
Úgy nyújtsanak feléd majd segítő kezet,
Ahogyan szavaztál, úgy bánjanak veled!

Úgy mentsenek ki a lángban álló házból!
Úgy húzzanak ki a vad, dühöngő árból!
Éhhalál küszöbén úgy kapj majd kenyeret,
Ahogyan szavaztál, úgy bánjanak veled!

Épp olyan hű legyen hozzád feleséged!
Fiad tiszteljen vagy tagadjon meg téged,
Aszerint áldják vagy átkozzák majd neved,
Ahogyan szavaztál, úgy bánjanak veled!

Hogyha IGEN-t mondtál, az Úr legyen veled,
Hogyha NEM-et, Ő sosem bocsásson meg neked!
Ne lásd meg a mennyet, pokolban a helyed,
Ahogyan szavaztál, úgy bánjanak veled!

Mert ki elfeledi, megtagadja népét,
Aki elveszejti vérszerinti testvérét,
Nincsen rongyabb annál! Mentsége nem lehet!
Ahogyan szavaztál, úgy bánjanak veled!

(kiegészítve 2005 húsvétján)
Ekképpen szólt versem nagypéntek napjáig
Krisztus Urunk véres nagy áldozatáig.
De mert a keresztfán ő is megbocsátott,
Én sem mondok népem fiaira átkot.

Ostobaság szülte rút, gonosz tettedet,
A végítéletkor bocsássák meg neked!
De míg a Földön élsz, - csak hogy el ne feledd –
Ahogyan szavaztál, úgy bánjanak veled!

....................................


Ternai László

KÁIN MEGÖLTE ÚJRA ÁBELT

Tudom, nem ez a harc volt a végső,
bár milliárdos lett néhány proletár,
aki nem osztályalapon vívja harcát,
de nemzete ellen agitál.

NEM-re buzdító gyászmagyarok,
ránk hozzátok a Világ szégyenét!
Hatalomcsúcsán bitorlók,
viseljétek a megvetés bélyegét.

S Te, akinek az idegenszívűek
azt mondták: így jut asztalodra
nagyobb szelet kenyér,
feledted a vér szavát,
a testvér számodra mit sem ér.
Hitvány kufár népednek,
ha utad Erdélybe, Zentára
vagy Kassára visz,
ne süsd le tekintetedet,
ne légy gyáva, ne lapíts!
Mondd el, ne gyégyelld:
a feléd kitárt, ölelő kezet
te lökted magadtól el,
mert garasaidat számolva
megvontad a mérleget.

Aki hallja, s aki tudja, üzenetemet
reménytvesztett Testvéreimnek adja át:
nem én voltam, ki szívéből kitépve Őket
megtagadta tőlük a szétszabdalt hazát.
Ne feledjétek, Testvéreim,
soha ezt a bús napot,
de éltessen mindig a remény,
és velünk együtt bízzatok:
eloszlik lassan a Sötét,
s az áldott Nap felragyog.

....................................

Döbrentei Kornél
FOHÁSZ

Seregek ura, mindenható Isten!
Hozzád kiáltok:
őrizd meg a népet, amelyből vétettem,
óvjad meg Hazánkat,
Szent István által Boldogasszony Anyánk
oltalmába ajánlott Magyarországot.
A Szent Korona erejével
sokszorozd meg akaratunkat,
a balsorsból menekíts ki,
és vezérelj jobb sorsra minket.
Ámen.

....................................

Jó Palócok
A Palóc Társaság hírmondója | Megjelenik minden negyedévben
Felelős szerkesztő: Z. Urbán Aladár
Munkatárs: RNDr. Balázs Péter
991 22 Olováry (Óvár) 132., Szlovákia
+fax: 047 / 48 79 115
Villámposta: z.urban@paloctarsasag.real-net.sk
Honlap: www.paloctarsasag.real-net.sk

....................................