„Itt élned, halnod kell!”

J Ó  P A L Ó C O K

A Palóc Társaság hírmondója
2007. I. negyedév


 


Visszaadta lelkét teremtőjének a palócmagyar mester

BADINY JÓS FERENC

(Gács, 1909. június 3. – Budapest, 2007. március 10.)

Március 10-én érkezett a szomorú hír, hogy életének 98. évében elhunyt Badiny Jós Ferenc sumerológus, őstörténész professzor. 1909. június 3-án született a Losonc melletti Gácson (ma Halič a neve). Családja Balassagyarmatra költözvén itt járt gimnáziumba, majd a Ludovika Akadémián kapott tüzér- és repülőkiképzést. Pályafutását tényleges tisztként kezdte, majd miután kivált a királyi hadseregből, a Budapesti Műegyetemen folytatta tanulmányait.

A háború után Argentínába vándorolt, ahol sumerológiával kezdett foglalkozni. A római Institutum Pontificum Biblicumban kutat és tanul P. Deimel iskolájának követőjeként. Ugyanitt nyeri el képesítését és kap engedélyt a Buenos Aires-i Jezsuita Egyetemen felállítandó Sumerológiai tanszék létesítéséhez. 1966-ban bízza meg az egyetem rektora a tanszék vezetésével.

Már az 1971-ben kezdődő tanévben meghirdetett előadásaira 21 argentin rendes hallgató iratkozott be. Tantárgyai voltak: a sumír nyelv és az ékírás, a mezopotámiai kultúrák története, a mezopotámiai vallások.

Badiny Jós Ferenc őstörténész a sumír-magyar nyelvazonosság hirdetője és bizonyítója. Tagja volt a Nemzetközi Orientalista Kongresszusnak, s 1967-ben az Egyesült Államok-beli Ann Arborban az esztergomi királyi kápolna oroszlános díszítésének sumír és babiloni eredetét igazolta. 1971-ben a canberrai kongresszuson a Pártus Birodalom sumír tradícióin át a pártus nép magyarvonatkozásait mutatta ki.

Hazatelepülése után röpke pár év alatt átírta a magyar közgondolkodást. Tudós volt, akiről a „hivatalos” tudomány mindmáig nem vesz tudomást, életműve mégis túllép minden tudományosnak hirdetett kereten. Gondolkodásával, műveivel a magyarságot szolgálta, örök felejtésre ítélt igazságokat mondott ki és bizonyította tételeit. Megismerése, megértése és elismertetése, megérdemelt rangra emelése csak idő kérdése...

Élete utolsó percéig dolgozott, előadásokat tartott, követte mesterét: Jézust. Mint a március 21-i búcsúztatáson elhangzott a temetési gyászszertatást követő gyászmisén:

„Isten követe volt.”

Ősi Gyökér címmel őstörténetünkkel foglalkozó tudományos folyóiratot szerkesztett (I. – XXVI. évfolyam), amelyet napjainkban a Miskolci Bölcsész Egyesület jelentet meg. Az egyesület Nagy Lajos Király Magánegyetemén az Ókori – közel-keleti és sumerológiai tanszék tanszékvezető és az egyetem díszdoktori címmel kitüntetett egyetemi tanára volt.
 

Művei: KÁLDEÁTÓL ISTER-GAMIG I-III., MAH-GAR A MAGYAR, AZ ESZTERGOMI – ISTER-GAMI OROSZLÁNOK TITKA, KÁLDEUSOK ÍRÁSA SZERINTI MAGYAR BIBLIA, IGAZ TÖRTÉNELMÜNK VEZÉRFONALA ÁRPÁDIG, A MAGYAR NEMZET TÖRTÉNETÉNEK KIS TÜKRE, JÉZUS KIRÁLY – A PÁRTUS HERCEG, A MAGYARSÁG EREDETE ÉS A BOLDOGASSZONY, A TÁLTOS ISTEN és a többi műve ezután válik mind szélesebb körben ismertté, írójának küldetése teljessé.

Badiny Jós Ferenc kétszer tisztelte meg jelenlétével és előadásával a Palóc Társaság Örökség Népfőiskolai Táborát. Utoljára 2005-ben, 96 éves korában látogatott Ipolyságra. Ekkor ezt írta a Palóc Társaság vendégkönyvébe: „Kérem a Magyarok Istenét, hogy áldjon meg minden ipolysági Magyar Testvért, aki őrzi és tanítja nemzeti hagyományainkat. Igaz-magyar szeretettel Prof. Dr. Badiny Jós Ferenc” . Ugyanakkor írta A magyar nemzet történetének kis tükre c. könyvébe az alábbi sorokat: „ Urbán Aladárnak köszönve munkatársi működésedet igaz magyar szeretettel Prof. Dr. Badiny Jós Feri bácsi”.

Emlékét munkája folytatásával őrzi a Tudás Népe.


 

A FELSŐ-VILÁG ÜZENETE

„Nem sok idő múlva egy nagy titok, mely az egész magyar múltról fellebbenti a fátylat, a Világ szeme elé tárul... és a Világ megszégyenül!
Elismeréssel tekint majd a megcsonkított, szétzúzott magyar népre.
A hideg szívű politikusok gaztettei nyilvánosságra jutnak: tönkrezúztak egy népet, mely szellemileg sokkal magasabb szinten állt, mint azt a Világ gondolta. Az őseredet tudata megvilágosítja, felemeli, megtisztítja majd a lelkeket. Mélyreható irányításokat nyer, hazát növeszt és kiteljesedik a szellem!
Öntudat elvesztésével elpusztul az erkölcs is, de az öntudat visszaszerzésével megteremtődik a tiszta élet is.
Fölemelt fővel fogtok járni a Világ színe előtt, mert az Igazság világossága Fényt ad minden homlokra...
Legyen szívetekben a Jézusi szeretet békéje és éljetek a nagy események várásával és reményével. – Emelje fel szíveteket a szomorúságból az a biztos tudat, hogy jó helyen vagytok, jó föld, Szent Föld az, amelyen éltek...!
Az ősök őrködnek a határokon, az ősi bérceken és óvják, védik népeteket.
Az Isten karja vezérel benneteket...!”

 


Hírmondó

MADÁCH-NAP.Január 19-én Balassagyarmaton zajlott a megyei szintű hagyományos Madách-ünnepség. A drámaköltő szobrán Bőhm András mérnök helyezte el a Palóc Társaság koszorúját.
ROVÁSNAP. A Forrai Sándor Rovásíró Kör március 3-án a budapesti Magyarok Házában rendezte meg a rovásírók napját. Ezen hangzott el többek között Obrusánszky Borbála keletkutató A hun műveltség és írásbeliség, Z. Kárpát Dániel Háború a harmadik évezred Édenkertjében, a Kárpát-medencében és Friedrich Klára Tászok-tetői megalitok c. előadása. Palóc Társaság és rovásírás címmel Z. Urbán Aladár előadását is hallhatta a szép számú érdeklődő.
ROVÁSVERSENY. Március 4-én lezárult a Kárpát-medencei Rovásírásverseny III. Felvidéki Országos Rovásírásversenyére szóló jelentkezés határideje. Soha ennyien eddig nem jelentkeztek: 129-en! A felvidéki döntőre, amelyről 12-en juthatnak a Budapesten rendezendő kárpát-medencei döntőbe, Vásárúton, április 30-án kerül sor.
MESEMONDÁS. Március 23-án Ipolyságon a Városi Könyvtárban rendezte a Gombaszög Fejlesztéséért Alapítvány, a balassagyarmati Mikszáth Kálmán Művelődési Központ és a Palóc Társaság a Palócország – Meseország palóc mesemondó verseny egyik elődöntőjét, amelyen 34 alap- és középiskolás diák indult. Közülük korcsoportonként ketten-ketten nyertek részvételi jogot a balassagyarmati döntőn, amelyet április 13-14-15-én tartanak a rendezők.


Vassy Erzsébet (Nagyvárad) rajza


Koccintás

Sokan megállapították már: rohan az idő. Tíz éve, Nagy Palócunk születésének 150. évfordulóján közösen a Csemadok NTV-vel mellszobrot állítottunk tiszteletére gyermekkorának háza udvarán.

Nem áll már a szobrunk az akkori helyén, mert áthelyezték. Ma ott áll a kiskertben, amely nem is kis virágos kert már, hiszen kőzúzalékkal hintették be a talajt, amelyben nincs már helye az író kedvenc virágainak sem: a muskátlinak, a rezedának, rozmaringnak... Télen (ez az elmúlt sem az igazi már) ki is gondolná, hogy vadvirágok (de szerette Bátyánk!) színpompája fogadja a koccintásra érkezőt?

Ott áll Mikszáth Kálmán (fejszobra legalábbis) a ház előtt háttal a hajdani hajléknak (Istenem, rá sem ismerne talán?). Mereven fürkészi a temetőt, amelyben szülei is pihennek (mégha semmi jel sem utal már arra, hogy valóban a szklabonyai sírkert lakói ők is). De nini, Mariska sírköve még mindig vörösmárvány, bár fakó már kissé, hazaszállításának kalandos történetét pedig – köszönhetően az elbeszélésnek –ki ne ismerné... Az is lehet, hogy Kálmán Bátyánk az úton járókat lesegeti, kik mennek az úton, felismer-e bennük egy-egy hajdan volt falusi vonást? Egykedvűen, talán szomorúan állapíthatja meg: hogy rohan idő!
Százhatvan év! Születésnap ez a mai, a százhatvanadik! A Palóc Társaság ötletéből immár hagyománnyá nemesedett „koccintás” ideje jött el. 2007. január 16. Egyszerű palócok (vannak még, szerencsére) az írót tisztelő olvasói szállingóznak a hívott szóra, posztokat betöltők, hivatalnokok sereglenek, akárcsak a régi szép időkben... A házigazda, most éppen a Szlovákiai Magyar Kultúra Múzeuma (Istenem, hogy rohan az idő!) üdvözléséből valahogy (megtörténik az ilyesmi napjainkban!) kimaradt az ötletadó és megvalósító Palóc Társaság nevének említése ( több is veszett már Mohácsnál). No, de semmi baj: a végén csak sorra került ez is!
 

Dr. Csáky Károly helytörténész, költő, nem mellesleg a Palóc Társaság tagja is, alkalomhoz illő szép gondolatait hallgathatta meg a sereglés (olvasható is lejjebb), mielőtt virágok, koszorúk borították volna el a mellszobor talapzatát.

Hagyományosan most is sokszorosítottunk egy Mikszáth-elbeszélést (A kakas, a nénik meg a bácsik), amelyet szétosztottunk azzal a kéréssel, hogy az ünnep estéjén mindenki olvassa el (s kedvet kapván az olvasáshoz, akár többet is!).

Joggal kérdezheti az olvasó: hát a koccintás elmaradt? Megnyugtathatom: nem! Minden jó, ha a vége jó! – tartja a közmondás, magunkat mi a közmondáshoz. Sor került a koccintásra (tereferére, csevegésre, miegymásra....). Bőhm András gondnok-tagtársunk szívből jövő jókívánságai közepette mindenki koccinthatott, amire akart. Legfőképpen arra, hogy Mikszáth Kálmán művein mind többen nőjenek fel, érezzék, beszéljék, szeressék azt a csodás nyelvet, amelybe beleszületni véletlen is lehet, de megtartani és továbbadni kötelesség. Ez a nyelv a Nagy Palóc nyelve. Ki ne tudná?
A magyar!
Szülőföldjéhez mérte a világot, a világhoz önmagát

Több mint két évtizeddel ezelőtt, Mikszáth Kálmán halálának 75. évfordulója évében a budapesti Kerepesi temetőben koszorúzta meg a szülőföld kis zarándokcsoportja palóc ősünk sírját. Elindultunk akkor innen, a bölcsőhely tájairól, ahol még hallani a Bágy-patak csobogását, a kékkői erdő suttogását, a Kürtös-völgy feletti égzengést; ahol tavasszal érezni az ébredő föld szagát, nyáron a búzatáblák illatát. Elindultunk, hogy fejet hajtsunk a magyar regény és elbeszélés mesterének szelleme előtt. Hogy gondolatban és képzeletben újra azonosuljunk vele, hogy hírt vigyünk neki földijeiről: tót atyafiairól és jó palócairól. Hogy elmondjuk: áll még a ház Szklabonyán, ámbár minden ismerőse a vele szemközti temetőben pihen. Hogy hírt adjunk arról: ismerik még errefelé az ősök dalait, mondáit, meséit és babonáit; ismerik a felbecsülhetetlen örökséget. S elmondjuk azt is: a palócságot érintő nagy Herder-szerű jóslata hál istennek nem vált valóra. Bár nyeldesnek a hegyek, s „napról napra kisebbednek a palóc hadak”, azért beszéljük még ízes nyelvünket itt, a mai határok mentén. Most újra Szklabonyára jöttünk tiszteletet adni, tiszteletet tanulni, és példázni az egymás iránti szeretetet. Magyarok, szlovákok, határon innen és túlról. Képletesen valamennyien Mikszáth örököseinek valljuk magunkat. Ezért is jöttünk ebbe a faluba, ahol Mikszáth is jól érezte magát. Melynek népétől oly sokat tanult a fogékony gyermek. A gyermek tanulta a dalt, a palóc és szlovák beszédet, az élet művészetét és a szeretetet. A szelíd, csendes falu lakóinak ajánlotta ezért későbbi egyik művét is. mert, amint írta, tőlük tanulta, ami benne volt, a humort, a csalafintaságot, az élniakarást s a lent világának „nem alkuvó szenvedéseit”.

Itt állunk a ház előtt, melyet az író édesanyja építtetett, s melynek ablakai a temetőre néznek még mindig. Ebben a házban lakott az író gyermek- és ifjú korában. Faluszéli kis fehér házban, ahol – talán a temető közelsége miatt – „oly szomorú, oly kísérteties volt minden”.

Ide jött haza 1873-ban is megdöbbenve, amikor a fekete asszony, a kolera édesanyját is elvitte. Akkor már senki sem jött elébe; az ajtók be voltak zárva, s a „ház ablakai sem néztek hideg szemeikkel nyájasan. ”

Most talán boldogan kacsint le az égi parnasszusról s várja, mit tudunk még mondani róla. Egy kicsit félve is csípős humorától, furfangos gondolkodásmódjától, bizony nehéz valami újat mondani munkásságáról. Hisz arról már annyiszor szóltak érdemben és önmagukat ismételgetve az irodalomtudósok, a bibliográfusok, hogy nekünk csak a kegyelet lerovása, a nem éppen könnyű örökség vállalása maradt.

Most, amikor Szklabonyára készülődtem, sok minden eszembe jutott. Többek között az a hosszantartó vita is, melyet akörül folytatnak fiatal irodalomtudósaink, vajon van-e szlovákiai magyar irodalom, vagy csak egyetemes parnasszus létezik. S akkor hirtelen bevillant emlékezetemben Tőzsér Árpád egyik írása is, melyben ő szellemesen az első „szlovákiai magyar író”-nak nevezi Mikszáthot, mert „palócföld, a palóc népköltészet, egyszóval a palóc ember ” (ha sokban leegyszerűsítve is) Mikszáth révén lett gondolkodásunkban fogalommá. Igaz, egyesek már a palócok létezését is kétségbe vonják. De a mi dolgunk sem az most itt, hogy ilyen-olyan elméletek felett pálcát törjünk. Egy biztos, aligha van magyar író, akinek munkáit a szülőföld a maga rekvizitumaival és szellemiségével mélyebben áthatotta volna, mint a Mikszáthét. Nem lehet úgy az írót valamennyire is ismerő embernek átmenni ezen a tájon, hogy ne akadjon a legapróbb dolgoknak is irodalmi nyomaira is. Ha délre nézünk, valahol felfedezzük a közelben képzeletünkben a balassagyarmati vásárokból hazafelé igyekvő Szepi bácsit, a peszeréni csárdát vagy a zsélyi Kata-fürdőt. Nyugatra az Ebeck felé tartó, fűzfaparipáján a nagyszülőkhöz vágtató kis Mikszáthot látjuk. Északon ott kéklenek a kékkői hegyek, de előttük már a nagykürtösi evangélikus templom piros tornya látszik. S valahol bent keresztelik az írót, szemben pedig a kovácsműhelynél várakoznak a kíváncsi kocsisok. Aztán együtt pattan fel a legényke nagyapjával a kocsira, hogy Krizsnócról Bodok felé már ő fogja a gyeplőt. S akkor még a szülőfalut érdemben nem is említettük. A savanyúkutat például vagy a Szent Vendel kápolnát s a megannyi regényes novellahőst: Galandánét, Palyuszt, Csuri Jóskát, a Péri lányokat, Sós Pált, Tusnay tanító urat és másokat. Hogy valamennyien ott vannak a mindenütt érdeklődéssel figyelt, nagy és egyetemes tablón, Mikszáth elperelhetetlen érdeme. Ezáltal lett ő maga is egyetemes magyar, sőt az európai irodalomnak is nagy alakja. Mondhatnók, a szülőföld által vált azzá. A szülőföldszeretet, a népe s általában az ember iránti tisztelet élete utolsó napjaiig elkísérte őt. Így lehetett nagy, így tudott saját környezetén kívül mást is meglátni és láttatni. A szülőföldjéhez mérte a világot, a világhoz önmagát. A megannyi sajátos vonás, a hol rejtekező, hol pedig felszínre törő források teljesedtek ki benne, illetve műveiben egyetemessé.

Van hát mit tanulnunk e kis faluból indult nagy palóctól, Szklabonya, Kürtabony vagy Mikszáthfalva híres fiától. Itt ahol nyelv- és országhatárok, népek és kultúrák keverednek, ellentétek találkoznak és ütköznek, hogy egymást termékenyítsék, születhettek csak olyan nagy géniuszok, mint Madách, Balassi, Rimay, Mikszáth. Újabban északi géniuszokként is emlegetik őket a művészet- és tudománytörténészek. Közülük mi most Mikszáth szellemét próbáljuk birtokba venni. Annak termékével, a sok-sok irodalmi alkotással együtt. S mindazzal, ami azokban rejtekezik: a bátor szókimondás, az igazságkeresés, a jóízű humor, a kedvre derítő csalafintaság, a furfang. Az egyszerre szórakoztató és gyönyörkedtető írói kifejezésmód, a téma lenyűgöző tálalása. Jó, hogy eljöttünk ide, a felújított ház elé, az író emléktáblája és szobra közelébe. Hajtsunk hát fejet ismét s vigyünk magunkkal minél többet a nagy örökségből.

(Dr. Csáky Károly beszéde elhangzott Szklabonyán a 2007. évi koccintáson)

 


Kedves virágai a Palócföldnek

VI. Országos Mikszáth Prózamondóverseny Losoncon

Mikszáth Kálmán műveit olvasni mindig szórakoztató, mindig élmény. Milyen örömet rejteget a művek, részletek megtanulása és előadása közönség előtt, csak az tudja, aki már részesült efféle örömökben. A Palóc Társasság azt szeretné, ha minél többen fedeznék fel a Mikszáth-művek olvasása közben az olvasás örömét, előadásával pedig a másoknak élményt szerző perceket.

Hatodik alkalommal hirdettük meg a magyar középiskolásoknak Kedves virágai a Palócföldnek címmel az országos prózamondóversenyt, mely a kárpát-medencei döntő előválogatójának számít. A versenyzők a losonci Magyar Kulturális Központban adták elő a választott regényrészletet vagy elbeszélést. Előadásukat a Hahn Éva ny. tanár, T. Pataki László író és Patakiné Kerner Edit előadóművész (elnök) összetételű értékelőbizottság figyelte. A Mikszáth-prózamondók versenye végén – hagyományosan immár – nemcsak ismertetik a végeredményt, hanem az értékelők testre szabottan elemzik és értékelik a diákok előadását. Ilyenkor sok, az előadóművészettel kapcsolatos tapasztalat, észrevétel, jótanács hangzik el, melyek segítik az előadóművészpalánták művészi fejlődését. T. Pataki László szerint negyven éves zsürizése óta most először hallott a pódiumról megszólalni igazi Mikszáthot. Szepesi Krisztinának, a Kassai Ipariskola és Kereskedelmi Akadémia diákjának szólt a nem mindennapi dicséret, aki Koronczi Lászlóval, a Füleki Gimnázium diákjával megosztott első helyezést ért el. Második helyen végzett a dunaszerdahelyi Egészségügyi Szakközépiskola diákja, Földi Nikolett. Ők hárman képviselik majd a Felvidéket a Pásztón, április közepén zajló Mikszáth nevével fémjelzett prózamondó gálán. Dicséret illeti még az alsóbodoki Vállalkozói Magán-Szakközépiskola két tanulóját, elsősorban a dobogóról éppenhogy csak lemaradt Gál Andreát. Bármennyire is hihetetlenül hangzik, Mikszáth Kálmán születésének 160. évfordulója évében ők öten jelentkeztek csak a pr ózamondó versenyre felvidéki középiskolásaink közül!

Koronczi László,  Oláh Győző és Petrovics László Szepesi Krisztina, Földi Nikolett,  Seszták Anett és Gál Andrea 

Hahnné Duray Éva T. Pataki László
Patakiné Kerner Edit

Kitűnő, művészi tehetséget felvillantó előadással találkozhattunk még, de versenyen kívül. Oláh Győző és Petrovics László Nógrád megyei diákok előadása üde színfoltja volt a versenynek.


Kelettől nyúgatig

Március a Felvidéken

A 159 évvel ezelőtti vér nélküli magyar forradalomra emlékezett a magyarság az egész világon. Előtte a csalók és hazugok uralta Belső-Magyarországon rémhírektől volt hangos a tévé és a rádió, teljes gőzzel folyt a megfélemlítés, másról sem lehetett hallani, mint a jobboldali szélsőségesek várható rendzavarásairól... Elmélkedhetnénk azon, mi is a rend és mi a zavarása. Rendnek nevezhető-e az, ami ma Maradék-Magyarországon van? Nem éppen annak a megtévesztések, hazugságok, csalások árán kormányon levőknek az eltakarítása jelentené-e a REND megszületését? A félelem nélküli ünneplés szabadságát? Higgyünk ennek mielőbbi bekövetkezésében!

Nálunk, Külső-Magyarország Felvidéknek nevezett táján „kelettől nyúgatig” sok szép megemlékezés zajlott. Igaz, itt is előfordultak ünneprontó kísérletek (mint pl. Kassán, amikor a küldött őkelme nagyrabecsült miniszterelnöke üzenetének felolvasásába kezdett...). A kassai magyar polgárok azonban hangosan tiltakoztak ellene. A felvidéki, lélekszámában fogyatkozó magyarság még talpraesett magyar! Aki meg nem, az nem is magyar, mégha magyarul ír, beszél is!

Kassát, nagyvárosunkat említettem az imént, de említésre érdemes sok kicsi aprófalu is, Óvár például, ahol a Jobbik Magyarországért Mozgalom küldöttsége is részt vett az ünnepségen (Bíber József Tibor alelnök, Kovács Béla külügyi titkár).

 

Március 14-én a helyi katolikus kisiskola tanulói tánccal, jelenettel köszöntötték az ünnepet, a Vertich Színpadstúdió és Pódium Varietas Színpad Petőfi koszorúi című előadásának valamint a Szivárvány helyi éneklőcsoport 48-as Kossuth-dalainak tapsolhatott a közönség. Itt mondta el nagyívű beszédét a megújulásra jócskán érett MKP ügyvezető alelnöke, Duray Miklós. A Kocsis Jenő alkotta Szabadaság-szoborhoz aztán gyertyás-, fáklyás felvonulással érkeztek az ünneplők. Itt is elhangzott egy szónoklat, amelyet Bíber József Tibor mondott (közreadjuk).

 

Az 1848-as márciusi ifjak bátorsága, küzdelme kell, hogy 2007 magyar ifjait is bátorságra, küzdelemre serkentse Belső- és Külső-Magyarországon egyaránt e megkülönböztetés megszűnéséért, magyar jövőnkért kinek-kinek szeretett szülőföldjén .

Bíber József Tibor szónoklata

Molnár Katalin és Bőhm András a Palóc Társaság nevében koszorúz


Érezzük hazánknak az egész Kárpát-medencét!

Tisztelt Óváriak, Felvidéki Magyarok!

Nagy megtiszteltetés számomra, hogy Csonka-Magyarországról nézve a határ túloldalán, Önökkel együtt emlékezhetek meg az 1848-as forradalom kitörésének 159. évfordulójáról. Köszönöm a meghívást a Jobbik Magyarországért Mozgalom nevében is, hiszen a Jobbik önként vállalt kötelessége a magyarságért mindig és mindenhol való kiállás. Itt a Felvidéken ez nem kampánykérdés. Sokaknak Magyarországon az.

Aki itt él, a saját bőrén érzi, mennyire nem védi meg az Európai Unió, milyen az, amikor még csak az erkölcsi támogatást sem kapja meg az anyaországi kormánytól, amely szerint „magyarkodik” és revizionista „csőselék” az, aki Árpád-sávos zászlókkal határon túli testvéreinkért demonstrál. Pedig oka van rá. Ha minden rendben menne, ha az itteniek, az erdélyiek, a vajdaságiak valóban teljes jogú állampolgárként őrizhetnék hagyományaikat, élhetnének magyarként, nem tiltakoznánk lépten-nyomon az utódállamok kisebbségpolitikája ellen. De másodrendű állampolgár a szlovákiai magyar, a Felvidék egyes területein meg kell gondolnia bárkinek is, hogy megszólaljon magyarul. A pozsonyi magyar városnézőből pár órára pozsonyi börtönlakó lesz, egy nyitrai egyetemista lány – a szlovák hatóságok szerint – saját magát veri meg.

És mi derülhet még ki? Hogy a Felvidék ősi szlovák föld? Hogy a Tátrák vagy a Csallóköz sohasem volt magyar? Hogy Ótátrafüredet a tótok építették vagy Téry Ödön gróf szlováknak született? Mert szlovákra keresztelték Sztrecsnón Wesselényi Ferencet, Ólublón még csak magyar nyelvű prospektus sincs abban a várban, amely sok minden volt már, csak szlovák nem. Ezek a gondolatok jutottak elsőként eszembe itt, Óváron március 14-én, mert ezek a mindennapi valóság szomorú tényei.

De március 15-e ünnepnap. A magyar szabadság, a magyar forradalom ünnepe. Ettől a naptól rettegtek a kádári diktatúra pribékjei, kitiltották Budapestről vagy házi őrizetbe vették azokat, akiktől féltették Moszkva-barát hatalmukat. A rendszerváltás után azt hittük, ünnepeinken soha nem lesz vérrel itatott a pesti aszfalt, szabadon emlékezhetünk nagyjainkra. Tévedtünk. Október 23-át Magyarországon Gyurcsányék már tönkretették. És mi lesz holnap? Március 15-én? Hol ünnepelhet szabadon a magyar? Nagy-Románia Aradján? A szerb nacinalizmus Újvidékén? Vagy Pozsonyban, ahol még a Petőfi-szobor sincs biztonságban, nemhogy az, aki az emlékezés virágaival hozzá zarándokol? Kinek a felelőssége mindez? Csak a szlovákoké, a szerbeké, a románoké? Vagy azoké is, akik nevükben magyarok, de tenni a nemzetért nem tettek semmit?

Sokan vannak „csonkamagyar-honban”, akik saját boldogulásukat mindig a nemzeté elé teszik. Nem érdekli őket az elszakított magyarság, nem hatja meg őket, hogy itteni véreiknek a létezés is nehéz, csak mert magyarnak születtek. Egy szolnoki középiskola tanárnője földrajzórán kijelentette: „Voltaképpen nagyon jót tett nekünk Trianon. Az elmaradott Erdély csak púp lenne a hátunkra, a többi elcsatolt terület a nemzetiségeivel együtt szintúgy.” És ez a nő, ez a tanárnő(!) diákokat oktathat Magyarországon? Ha német kollégája beszélne németek ellen egy bajor városban, másnap már a felmondási idejét töltve gondolkodhatna el, mit jelent az a szó, hogy hazafiság! Az antimagyar tanárnő nincs egyedül a nézeteivel. De azok sem, akik az ilyen felfogást szóvá teszik! Ez adhat reményt minden nemzetben gondolkodónak, így pl. az olyan srácok, mint az a jobbikos fiatal, aki a lelkiszegény pedagógus ominózus kijelentése után felállt és megkérdezte: „Tanárnő, hogy mondhat ilyet?” És tényleg! Miért mond ilyet? Ő még azt tanulta, tízmillió alkot egy országot. Mi azt mondjuk: 15 millió egy nemzetet. Ő a proletárinternacionalizmusról hallott az egyetemen, mi a nacionalizmus, az egészséges nacionalizmust valljuk, ami a nemzet fennmaradásának egyetlen záloga. Nagy különbség... Nemzetben gondolkodni erkölcsi kötelesség: tudni kell ezt Budapesten, Szolnokon, mind a 93 ezer négyzetkilométeren, hogy a palóc, székely, csángó nem szegény rokon, hanem MAGYAR! Így, jelzők nélkül! Nagybetűkkel!

Március 15-e kell, hogy a nemzetet egységbe kovácsolja. Nem küzdhetett a szabadságunkért hiába egyetlen negyvennyolcas hazafi se. Tudom, hogy itt a Felvidéken önöknek a lelki megerősítés sokat jelent. Az anyaország nem hagyhatja magára elszakított nemzettestét. Az ottani kormány nem azonos a csonka-magyarsággal! Az agymosott plebs kisebbségbe kerül, ha nemzeti kormány lesz majd hatalmon, ha a forradalmi hangulat szülte népharag a mostanit elkergeti! Ha holnap nem tesszük, nem tesszük meg soha! Cselekedni kell, erre adtak példát a márciusi ifjak, akik nem törődtek a Habsburg-tradíciókkal, a forradalom hadserege az osztrák orosz túlerővel. Aki mérlegel, amikor a hazáról van szó, nem több számító, silány embernél. Nem érdemel szabadságot.

Haza és nemzet. Két csodálatos szó. Szívet melengető. Töltsük meg újra valódi tartalommal. Érezzük hazánknak az egész Kárpát-medencét s tekintsük nemzetnek a tizenötmilliót! A széthúzás vereség, a vereség itt a vég. Hajtsunk fejet 48 hősei előtt, és próbáljunk úgy cselekedni, mint ők. Felelősen, bátran, hittel. Nem gyalázhatjuk meg gyáván az emléküket.

(Bíber József Tibor beszéde elhangzott az óvári nemzeti ünnepen)

Duray Miklós, Bíber József Tibor és Kovács Béla

 

A Szivárvány


Gyürky Antalra emlékeztünk

Születésének 190. évfordulója alkalmából (márc.12.) Gyürky Antalra emlékezett a Palóc Társaság és a Honti Múzeum és Galéria Baráti Köre Ipolyságon március 23-án.

Az ünnepség a hajdani iparosház, a mai Csemadok-ház falán elhelyezett emléktábla megkoszorúzásával kezdődött a permetező esőben. Bent Danis Ferenc mérnök Gyürky életútját vázolta fel kiemelve, hogy Felsőszelény fia sokat tett Ipolyság városodásáért is, volt tiszteletbeli jegyző, árvaszéki elnök, gazdasági fiókegylet létrehozója stb.

Ambrus Lajos József Attila-díjas író, a Kortárs szerkesztője, a Pannon Császári és Királyi Borrend lovagja volt a másik előadó. Idézte Gyürky Antalt, aki szerint „Sok kincs rejlik a papirosok között, csak napvilágra kell hozni.” Az előadó Gyürky példáján mutatta be, hogy a szülőföld szeretetét jelenti, ha az ott élő emberek ismerik, mit termeltek azon a tájon az elődök, hogyan gazdálkodtak stb. A XX. században jórészt kivesztek a tájegységre jellemző gyümölcsfajták, pl. az 1000 almafajta, a 200 szőlőfajta, kár, hogy a sajátunkról már szinte semmit sem tudunk. A régi fajták eltűnésével eltűnt a tudás, a tapasztalat is.

Danis Ferenc mérnök Ambrus Lajos író

Gyürky Antal munkássága megismerésével ezen a szomorú valóságon kell változtatni ahhoz – hangsúlyozta nyomatékkal az előadó - hogy megőrizzük szülőföldünk sajátos arculatát, hogy ne csupán haszonélvezői legyünk, hanem tudós művelői és hűséges megtartói is.

Az emlékest borkóstolóval fejeződött be, amelyhez a bort Vanda László mérnök és Cservócs Sándor helyi őstermelők kínálták fel.


Lefelé a lejtőn, reménykedve mégis

Az iskolai beiratkozás után

Az utóbbi években csak a vak nem látta, vagy a látó nem vett róla tudomást, hogy növekvő ütemben nő a magyar iskolákba be nem íratott gyermekek száma. Másképpen fogalmazva: ijesztően csökken a magyar iskolák tanulóinak létszáma! Ezzel párhuzamosan nő a magyar iskolák bezárásának, megszűnésének veszélye. Üres padokkal senki sem tarthat fenn iskolát! Lézengő gyermeklétszámmal sem! Nem mások, a most szülőkorban levő magyar házaspárok, családok azok, akik megfojtják magyar iskoláinkat. Önfia vágta sebét... Szégyen erre a nemzedékre, mely idáig süllyedt, mely hátat fordított a szülőknek, leköpi a nagyszülők harcát a magyar iskolák háború utáni visszaállításáért, a magyar szóért, a magyar megmaradásért a szülőföldön. Józan ésszel semmivel sem megmagyarázható módon sokan, igen sokan íratják gyermeküket szlovák, tehát idegen nyelvű iskolába, bízzák gyermekük oktatását-nevelését idegenek kényekedvére... A legfájóbb, hogy a magyar értelmiségiek vezetnek ezen a téren! Karriervágy, sikerélmény, érvényesülés! Csábos, bűvszavak! Mily hazug és silány értékrend uralkodik e nemzedéken, nemzedékben, ha ezekre az álürügy indokokra hivatkozva dönt gyermeke jövőjéről. Hamis prófétának ne higgy! Dehogynem! Irányadók, útmutatók ők, akik szavát mohón issza a tévelygő, megszédített nemzedék s észre sem veszi, tévúton jár, eltékozolja szemefényét. Hiába soroltuk már fel annyiszor, mi minden szól a magyar iskola mellett! Hiába ? Mennyi mindent kapnak pluszban a magyar iskolát választó családok, gyermekek! Milyen óriási lehetőségek előtt állnak a továbbtanulást, az érvényesülést, a sikeres életet illetően a tudást magyar anyanyelvükön elsajátítók! A sok támogatás, amely már nem is az első osztálytól, hanem az óvodától kezdve az egyetemig „éri” a magyar iskolást, össze nem hasonlítható a szlovák iskolába íratott magyar gyermekek helyzetével! És mégis: minden jó tanács, észérv, támogatás, kedvezmény, felvilágosítás és lépten-nyomon hangoztatott érvelés ellenére a 2007 / 2008-as tanévre mindösszesen 43 (negyvenhárom) gyermeket írattak a szülők magyar iskolába a Nagykürtösi járásban (Ipolybalogon 14, Ipolynyéken 12, Ipolyvarbón 5, Csábon, Lukanényén, Kelenyében és Inámban 3 – 3, Óvárban és Ipolyhídvégen, az egyházi kisiskolákban egyet sem) !!!

Siralmas! Sírás helyett azonban inkább örüljünk e negyvenhárom emberkének és felnevelő magyar családjának! Legfőképpen reménykedjünk, hogy élnek köztünk még magyar családok, akiknek helyén van az eszük, akik tudják, hogy mi a helyes és helytelen, akik hűek maradtak egyetlen drága anyanyelvükhöz, akik érzik az ősök üzenetét. Akik tudják a jövőt, biztos alapra építenek, bíznak a gondviselésben s titkon (velünk együtt) remélik: lesz még egyszer ünnep a világon... Reménykedünk, hogy az ilyen, valóban magyar családok soha nem vesznek ki, ellenkezőleg: számuk nő. Reménykedjünk! Valami díjat is ki kellene találni részükre, valami köztiszteletet, közmegbecsülést kiváltó elismerést. Ők most negyvenhárman – kevesebben mint tavaly, s még kevesebben mint tavaly előtt, igaz! – minden elismerést megérdemelnek. Nekik kell kedveznünk minden lehetséges módon, rájuk kell figyelnünk, vigyáznunk, meg az őket követőkre, mert lesznek még a következő iskolai beiratkozásokkor is, akik felelősen döntenek majd, ha rá kerül a sor!

Sovány, de azért vigasz: nem maradnak teljesen üresek az elsősök padjai. Még nem... Bizakodjunk: sohasem!


Újból találkoztak a palócföldi pedagógusok

A XV. találkozónak három év után ismét a Csábi Alapiskola kínált otthont. A csábi pedagógusok, élükön Csala László igazgatóval és a szülők most is igazi vendégszeretetről tettek tanúbizonyságot.

A március 1-jén létrejött találkozón a fő előadást dr. Szabó A. Ferenc, a budapesti Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem tanára tartotta Nemzetnevelés, állampolgárságra való nevelés címmel. Utána tagozatokon folytatódott a tanácskozás. Pék László, a SZMPSZ elnöke helyzetképet mutatott a beiratkozások tükrében a magyar iskolákról. Dr. Szabóné dr. Kobjakov Valentina, a Corvinus Egyetem főiskolai docense a demokráciát érő kihívásokról elmélkedett. A magyar költészet fellegvárába kalauzolta hallgatóságát Szőke István Atilla költő Megszentelt múltunk magyar mesét mond címmel. A képzőművészettel foglalkozók nagy érdeklődéssel hallgatták dr. Szabó Lillának, a Magyar Nemzeti Galéria művészettörténészének előadását a művészeti alkotások olvasható (és tanítható) nyelvéről. Vankó Terézia óvodapedagógus élő foglalkozást tartott az óvódai nevelésről.

A Palócföldi Pedagógusok XV. Találkozójának kísérő rendezvénye keretében bemutatkozott a Tappancs és a Tudorka, e két nagyon igényes és játszva-szórakoztatva tanító gyermeklap, valamint a „Játszva tanulni” Bt. A rendezvényen készült hanganyag – a riporter Tóth Erika szerkesztő volt – a Pátria Rádióban volt hallható később. Az STV magyar szerkesztősége is felvételt sugárzott a rendezvényről.

A Palóc Társaság őszinte köszönetet mond Zaťko Ferenc csábi polgármesternek és valamennyi támogatónak és segítőnek, akiknek rátermett munkája, szakmaszeretete tette lehetővé a sikeres rendezvényt.

A tagozatvezetők számot adnak a tagozatokon történtekről A találkozó résztvevőinek  egy része

 V e n d é g k ö n y v 

 


„Tisztelt Palóc Társaság!

Hosszú évek óta törekszem arra, hogy emléket állítsak a történelmi Nógrád Vármegyének, annak, amelyet könyörtelenül szétszaggatott a történelem, de amelyik évszázadokon keresztül életteret biztosított, menedéket adott megannyi nemzedéknek. Saját személyes sorsom is példázza ezt a szétszakítottságot, hiszen családfám anyai gyökerei az odaátra került Ragyolc nevű településhez kötnek. Talán ezért terveztem úgy, hogy létrehozok egy történeti gyűjteményt Bátonyterenyén, amely – szándékom szerint – bemutatná az egykori Nógrád természeti, épített értékeit, lakóinak mindennapjait képeslapokon és egyéb fotókon, okulásul annak a többszáz látogatónak, akit vendégül láthattam az elmúlt esztendőkben.

Ennek a dokumentumanyagnak a bővítéséhez kérem az Önök segítségét. Ha tehetik, küldjenek számomra olyan 1940 előtti képeslapokat vagy képeslapméretű családi fotókat, amelyek bemutatják a határ túloldalán élő „nógrádi magyarság” mindennapjait, értékeit, sorsát. Olyan, az odaáti nógrádi falvakról szóló helytörténeti anyagot: könyvet, újságot, írott emléknaplót, amely a Trianon ostora által elszakított nógrádi emberek sorsáról beszélnek 1918-tól 1960-ig bezárólag. Ezen anyagokról szóló fénymásolatokat is szívesen fogadok, vagy ha kölcsönbe megküldenék, magam készítenék másolatot.

Megértésüket, baráti szívességüket és igaz magyar szívvel végzett, fáradságos és időigényes segítségüket előre is megköszönve, tisztelettel

Barják Gyula Nagybátonyból.
( Cím: 3070 BÁTONYTERENYE,
Alkotmány út 24.,
Telefon: 00 36 32 353 146 )

 


Kedves Tagunk!
Ha még nem fizetted be idei tagdíjadat, kérünk, tedd meg ezt mielőbb! Köszönjük. A 2007-es befizetési elismervényen új címerünk látható.Jó Palócok
A Palóc Társaság hírmondója * Megjelenik minden negyedévben
Felelős szerkesztő: Z. Urbán Aladár * Munkatárs: Urbán Árpád, Urbán Szabina
991 22 Olováry 132., Szlovákia * +fax: 047 / 48 79 115
www.paloctarsasag.real-net.sk * z.urban@paloctarsasag.real-net.sk