„Itt élned, halnod kell!”

J Ó  P A L Ó C O K

A Palóc Társaság hírmondója
2007. III. negyedév

Tipary László

Hattyúdal

Gyalogösvényén a földi létnek
mankókkal még téblábolok.
Egyre szürkülnek a világképnek
vásznára festett távlatok.
Csend és béke... Magány honol
Oly jó pihenni, elmerengni
a múlton, melynek emléke valahol
Igyekszik végleg elsuhanni.

Őszbe nyúlnak már a tavaszok is,
tavasz van-é, vagy hervadás?
Kisebbednek a volt távlatok is,
nem ringatja már álomvarázs.

Emlékek, szépek, csodaszépek!
- melyeket a szív még felidéz,
ne siessetek, ne menjetek még el,
Hiszen minden búcsú nehéz.


Gyalogösvényén a földi a létnek,
közeleg a vége. – Még feldereng...
Isten tudja, még hányat lépek
mielőtt végleg elmegyek.

 

Oros László

Tipary László munkássága
 

Tipary László kisparaszti családban született Kistompán, Hont megyében, 1927. július 22-én. Családneve olasz eredetű, amelyet az egyik őse még a XVIII. században hozott Fiuméból Lévára. Itt magyar lányt vett feleségül és a leszármazottai már Léván, Felsőszemeréden, Horvátiban, ő pedig Kistompán született. Az ősök apai ágon mind iparosok voltak, de akadtak köztük művészek is.

Ezt a vénát örökölte az édesapa, Tipary István. Ő már földműves lett, de írt verseket, prózát, krónikát, sőt festett is! És rengeteget olvasott, legyenek azok történelmi, irodalmi vagy tudományos művek. Fiatal éveit részben Budapesten töltötte, ahol szülei dolgoztak. Később helytörténeti és néprajzi kutatásokat végzett a lakóhelyén, illetve annak környékén. Tudását és tapasztalatait aztán fiának is átadta. Sajnos, korai halálával az életműve megszakadt: a II. világháború idején, 44 éves korában egy bombatámadás civiláldozata lett...

Fia, Tipary László már gyermekkorában részt vett apja gyűjtőmunkájában. Sőt, dr. Horváth István mellett a vidék kőkori leleteinek feltárásaiban is. De a földműves munkákat sem vetette meg: szántott, vetett, aratott és kaszált... Közben édesapja nyomdokaiban haladva verseket ír, majd prózát, helytörténeti és néprajzi tanulmányokat. Mindenhez volt tehetsége és szervezői képessége: ő rendezte a falujában bemutatott színműveket, néha festett és rengeteg társadalmi munkát vállalt. Volt tűzoltóoktató, a Vöröskereszt és a Csemadok helyi szervezetének elnöke, de dolgozott a Csemadok járási és kerületi vezetőségében, sőt 20 évig a központi bizottságban is. Az itt végzett önzetlen munkáját számtalan kitüntetéssel és elismeréssel jutalmazták.

Ami pedig az irodalmi tevékenységét illeti, már gyermekkorától fogva írt verseket. Közel 1200-at őrzött meg azok közül, amelyeket 1943-tól napjainkig alkotott. Most ezek közül ad közre egy csokorravalót a saját válogatásában. A kötet címe: Új útra lépek s több mint nyolcvan költeményt tartalmaz. Szerzőnk hét fejezetre osztotta a kötetet, mégpedig életkora szerinti fordított sorrendben. Tehát kezdi a legújabb műveivel, melyeket az Öregember tűnődései alcímmel mutat be. A Pacsirta a zöld mező felett versei főleg Csontos Vilmos költőhöz íródtak, akivel annak haláláig szoros barátságban volt. A Néró császár végnapjai c. ciklust tulajdonképpen Sztálinról mintázta meg 1951-ben. Persze abban az időben ezeket nem publikálhatta, pedig a nagy szovjet vezér nevét Néróéval helyettesítette. A verseket 1990 után a Magyar Televízió mutatta be az Aranyfüst c. műsorában. A Szülőföldem, édes szülőföldem c. rész válogatás a deportálások és kitelepítések idején írott versekből. Ezek egy része napvilágot látott már a Zalabai Zsigmond által szerkesztett Magyar jeremiád c. antológiában. Igaz, akkor még Czimmer Péter költői álnév alatt. A valóban megható és szívbe markoló strófák elényerték a verskategória első díját! Később több hazai és magyarországi antológia átvett belőlük néhányat, sőt Zalabai a Verses magyar bohémia c. nagyszabású összeállításában is bemutatta. A következő, Tavaszi mese a Margarétákról c. fejezetben válogatást találunk a szerelmes verseiből. Több mint százat vetett ezekből papírra, amelyek az első látásra megszeretett Nagy Margitkának íródtak. Vele aztán 50 évig élt boldog házasságban, egészen annak 2000 áprilisában bekövetkezett haláláig.

A Neked nyílnak mind a virágok fejezet versei már az elhunyt hitveshez szólnak. Az ő felejthetetlen emlékét megtalálhatjuk a legújabb verseiben is. Sokszor visszatér a hőn szeretett kedves alakjához. És végezetül az utolsó rész a Gyúlnak a tüzek. Ez tartalmazza az ifjúkori próbálkozásait. Témái és versformái eléggé szerteágazóak, sok esetben azonban ma is időszerűek.
Ha végigolvassuk a kötetet, az is felmerül bennünk, hogy ezek a versek a szerző rendkívüli tehetségéről tanúskodnak. Bámulatos könnyedséggel játszik a szavakkal, a rímekkel, a hasonlatokkal vagy az őt körülvevő táj szépségeinek a leírásával. Akárcsak a különböző versformákkal is. Ír csillogó lírai költeményeket, balladákat, elégiákat, vagy akár soksoros versszakokat. Amikor Zalabai Zsigmond az Új Szó Gondolat c. mellékletében megjelenítette A Jeseníki fürdőben c. versét – összehasonlítva ugyanott írt művével – így jellemezte azt: „Tipary László rímes emlékei a Tompáénál jobban tükrözik a fürdő környezetét, a ma is álló magyar „oroszlánszobor” és az erdőben álló „Zsófia-forrás” képét. Tompa verse én-líra, a Tiparyé leíróbb jellegű, híven adja vissza a fürdői környezet helyi színeit.” Ilyen gyönyörű tájleírásokkal találkozhatunk még az Utazás Észak-Szlovákiában, az Öregember tűnődései és több versében is.

A válogatásba viszont nem fért bele a Drégely 1552. évi ostromáról írt százegy versszakos elbeszélő költeménye, vagy a frappánsan megalkotott Szavalókórusa. Ez utóbbit és a humoros népszínművét nagy sikerrel elő is adta a helyi színjátszókkal.

Tipary László sokrétűségét az is bizonyítja, hogy versfordítással is foglakozik: hol saját verseit ülteti át szlovák nyelvre, hol a szlovák költők verseit magyarra. Jelentős az Eszperantó Nemzetközi Szövetségben végzett tevékenysége is, ahol a Szövetség lapjában jelentek meg a versei. Ugyancsak sikeresek voltak a néprajzi és helytörténeti munkái, amelyek díjazásban részesültek mind a Csemadok, a Magyar Néprajzi Társaság, mind a Lakitelek Alapítvány pályázatain. Ezekből aztán néhány nyomtatásban is megjelent, a többi pedig kiadásra vár. Írásai közé sorolható még falujának több mint 1000 oldalas krónikája, amelyet évek óta vezet magyar és szlovák nyelven. Erre a rendkívüli aktív és értékmentő tevékenységére a média is felfigyelt: a magyar és a szlovák tévé, a rádió és a sajtó is bemutatta, méltatta már a munkásságát.

Végezetül szóljunk még röviden Tipary László életpályájáról: Ipolyságon végezte el a polgári iskolát, majd az ottani mezőgazdasági technikum ökonómia-könyvelői szakán érettségizett. 1952 és 1977 között a kistompai földművesszövetkezet közgazdásza, könyvelője volt, ahol a fizikai munkától sem riadt vissza. Innen került 1978-ban a gyűgyi állami gyógyfürdő főkönyvelői posztjára, amit 1987-ig, a nyugdíjaztatásáig töltött be. 1950-ben családot alapított: feleségül vette a hőn szeretett Nagy Margitkát. Ötven évig éltek boldog házasságban, felépítve családi házukat és felnevelve két gyermeküket.

Ennyit dióhéjban Tipary László mozgalmas életéről illetve irodalmi tevékenységéről. Habár azt még hozzá kell tenni, hogy szerzőnk napjainkban sem tétlenkedik. A fájdalmas emlékek, az előjövő betegségek és a közeledő nyolcvan éve dacára tovább dolgozik: írja történelmünk és jelenünk krónikáját illetve kiadásra rendezi régebbi kéziratait. (Megjegyzés: Tipary László a Palóc Társaság rendes tagja)

 

BORÚRA DERŰ (A XII. ÖNT-ről)

Hát mégis sikerült! – így sóhajtottunk fel, amikor július 8-án véget ért a XII. Örökség Népfőiskolai Tábor. Örömünkre az adott okot, hogy a szervezés ideje alatt, 2007 januárjától egymás után érkeztek a baljós jelek: egyes előadókkal való kapcsolat terén, a hallgatók számát illetően, a helytadók házatájáról ... Közöny, érdektelenség, kimagyarázkodás, drághulás, lemondás, támogatáshiány...., a megnyitóig tartó út állomásai. Kinek, minek, miért? Kell még valakinek az ÖNT? Érdekel valakit magyar múltunk világa, emlékei, amelyekre építhetjük jövőnket? Magyar fiataljaink vajon merre buliznak éppen, most, előbb és utóbb, hogy közülük mutatóba ha vetődik csak egy-kettő az ÖNT-re? Az időponttal van talán a baj, vagy a helyszín nem felel meg, esetleg nincs ilyesmire pénz (mikor annyi másra sokszor és több is van)? Sűrű a műsor, nem vonzó az előadások témája, vagy unottak már az előadók? Fásulás jelei mutatkoznak a szervezők munkájában? Váltani, változtatni, újítani, megújulni kellene? Rajta! Elő az ötletekkel, jelentkezőkkel!

Az első nap semmi reménnyel sem kecsegtetett. Még a meghirdetett, máskor mindig szavát tartó előadó, Szántai Lajos sem érkezett meg! Sőt, elérni sem lehetett... Nagy csalódás érte a termet megtöltő érdeklődőket, akik jobbára őt látni és meghallgatni jöttek! Ketten ugrottak be az előadásra szánt időbe: Lukács Ágnes, aki Katona Mihály működésére hívta fel a jelenlevők figyelmét és Varga Terézia Mária, aki az arvisura lényegét magyarázta el. Az első napot – ugyancsak nagy érdeklődés mellett – Koltay Gábor filmje, a Horthy – a kormányzó vetítése zárta.

Marton Veronika sumerológus előadásával folytatódott másnap az ÖNT műsora. Most megjelent könyve alapján beszélt az I. András korabeli imákról, s ennek kapcsán Magyarország első elárultatásáról.

 

Marton Veronika

 

Bárdi László

 

Raffay Ernő

Csete György építészművész következett, aki a magyar kopjafákról tartott előadást. Nagy sikert aratott dr. Bárdi László keletkutató történész előadása a belső-ázsiai magyar keletkutatókról. Az előző esti filmről és a kormányzó politikai szerepéről Raffay Ernő történésztől – aki a film egyik készítője is volt – hallhattunk sok érdekességet. Élénk vita következett, amelynek fonala túllépett már a koron és napjaink politikai eseményeit is érintette.

Dittler Ferenc

 

Bíró Mária, Bíró József

 

Dudás Rudolf

Szerdán dr. Aradi Éva indoológus előadására került volna sor, az előadó azonban jóval előtte sajnálattal tudatta velünk, hogy betegsége (járóképtelensége) miatt nem tudja vállalni előadása megtartását. Ennek következtében megnyúlt a Rovásjelek Tatárlakától a bosnyák piramisokig c. előadás ideje, vagyis Friedrich Klára és Szakács Gábor hosszabban fejthette ki mondandóját az adott témáról.

Ehhez szorosan kapcsolódott Dittler Ferenc illusztrált előadása az összerovás gondolatfejlesztő hatásáról.

Örvendtünk, hogy aggkora ellenére előadást vállalt az ÖNT-ön dr. Dudás Rudolf professzor, viszont sajnáltuk, hogy A kőkorszakbeli képírás emlékei Magyarországon c. igen izgalmas nyelvi összehasonlító példázatát rövidre kellett fognia az időhiány miatt. Előadása így is gondolatébresztő volt, ráadásul a témát taglaló könyvéből megajándékozta a szerencsés hallgatókat...

Könnyednek, üdének éreztük az esti kikapcsolódást jelentő műsort, amelyben különösen a csalogányhangú Raksányi Boglárka énekében gyönyörködhettünk. Szakács Gáborral együtt és a Friedrich Klárával készített és megjelent közös zeneművekből adtak elő részleteket.

Meglepetésként hatott a csütörtöki első előadás is. Bíró József tanár úr a szabír-sumér kapcsolatok hatásáról olvasott fel, majd felesége, Mária folytatta szakszerűen, hitelesen ée megnyerően e kapcsolatoknak a magyar őstörténetre gyakorolt hatását. Ezt a napot sem úsztuk meg előadó-távolmaradás nélkül. Szerencsénkre Géczy Gábor ELTE-tanár kiváló tanítványát, Leindinger Dávidot küldte el maga helyett, aki megnyerő közvetlenséggel, alapos tudásával belopta magát hallgatósága szívébe. Délután újból az ÖNT-ön köszönthettük Molnár V. József néplélekrajz-kutató grafikusművészt, aki A Turul-nász és Szent Erszébet címmel tartotta meg előadását. A napot Kocsis István író zárta, akitől az ősi magyar hitvilág és a Szent Korona kapcsolatáról hallhattunk elgondolkodtató dolgokat.
 

Molnár V. József

 

Kocsis István ajánlást ír könyvébe

 

Kiss Dénes

Pénteken Kiss Irén kultúrtörténész a Pray-kódexről, Tábori László keletkutató pedig Gilgamesről és Jézusról szóló előadása hangzott el. Kiss Dénes költő ezúttal Emberszám címmel tartotta meg előadását, amely egyben az idei ÖNT utolsó előadása is volt. A XII. Örökség Népfőiskolai Tábort – mint láthattuk – a „beugrások” is jellemezték. A sikeres helyettesítők közül ki kell mélg emelnünk Kovács-Csomor Endre párkányi tanárt, aki honfoglaláskori öltözetével, harci eszközeinek bemutatásával ugyancsak színesítette és gazdagította a választékot.

Kusý Károly udvardi alpolgármester ezúttal is fogadást adott a községháza dísztermében, amelyen részt vett Berényi József, a Magyar Koalíció Pártja általános elnökhelyettese is.

Nem maradt el a szokásos honismereti kirándulás sem. A hét két utolsó napján magyar múltunk felvidéki nyomait keresve jutottunk Körmöcbányára, Sztrecsény (Strečno)várába és Zsolnára, a magyarfaló szlovák politikus városába, felfedeztük és megmásztuk a külvilágtól elzárt , de éppen ezért romlott állapotában is fönnséges Litva várát, megcsodáltuk Csicsmány népi díszítésű házait, végigbarangoltuk Bajmóc várát s az alatta, kevesek által ismert cseppkőbarlangot, s jártunk még a vezekényi csata emlékhelyén...

A hallgatók egy csoportja

 

A fogadáson

 

A XII. Örökség Népfőiskolai Tábor végén azzal búcsúztunk el egymástól, hogy folytatni kell a népfőiskolai táborokat. Annál is inkább szükség van erre a művelődési formára, mert a kezdeti borúlátásra rácáfolt a tábor egésze: jöttek hallgatók helyből szép számmal, be-betekingettek a közeli Gútáról, Komáromból, Dunaszerdahelyről, érkeztek Bátonyterenyéről, s a táborlakók között találkozhattunk a csíki- medencéből (Erdély) és Szatmárnémetiből érkezett érdeklődőkkel is. Ennek alapján bizton állíthatjuk, hogy az idei népfőiskolai rendezvénnyel erősödött az ÖNT kárpát-medencei jellege.
Összetartozásunkat, egységesülésünket szolgálta.

Litva

 

Csicsmány

 

Zsolna

Hősök és példaképek

Magyar emlékek nyomában

Nekünk magyaroknak tengernyi emlékünk van a nagyvilágban őseink által ránk hagyva. Ezek nyomába eredünk nyaranta, hogy minél többel megismerkedjünk velük. Így történt ez az idén is. Kettős céllal indultunk útnak: egyrészt felkeresni azokat a helyeket, ahol nagyjaink, példaképeink születtek, éltek, alkottak vagy meghaltak, másrészt felkeresni az I. világháború katonatemetőit, amelyekben magyar fiúk, férjek, apák nyugodnak, általában jeltelen közös sírokban... Utazásunk során három országban jártunk – Belső-Magyarországon csak keresztül gurultunk! - , mégpedig Szlovéniában, Olaszországban és Horvátországban.

A Trianonban Szlovéniához csatolt Muravidék magyarok által is még lakott központjában (mára már kisebbségbe kerültek ők is!) Patyi Zoltán, a Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet munkatársa vállalta kíséretünket. Alsólendván megmutatta a városka nevezetességeit (vár, Sz. Katalin templom, Sz. István szobor, Bánffy Központ, lendvahegyi kápolna, benne Hadik Miklós mumifikálódott tetemével) és Muravidék egyre fogyó magyarságának mindennapjaiba is betekintést engedett. Tiszteletünket tettük volna Rohicsfürdőn (Rohičská Slatina) Mikszáth Kálmán pár évvel ezelőtt ott felállított emléktáblájánál, amelyet az író ott tartózkodása emlékére emelt a nevét viselő társaság, de az emléktáblának csak hűlt helyét leltük... A következő útszakaszt Ljubljanáig úttalan utakon, hegyi ösvényeken és meredek kapaszkodókon tettük meg, izgulva és izzadva, pedig senki elől nem menekültünk, nem is bújócskáztunk, csupán az autóbusz vezetője nem engedett a negyvennyolcból! (Legalább ránk hallgatott volna...)
 

Patyi Zoltán és Katyi Ági

 

Štanjel

 

Gorjansko

Késő délutánra csak megérkeztünk a szlovén Karszt egyik katonatemetőjébe, Štanjelbe. Itt egy helyi fiatalember vezetett el a keresett helyre, ahol a štanjeli vár hajdani hadikórházában elhunyt katonák nyugszanak. A temető ma inkább kaszálónak tűnik, sarjúrendeken lépdeltünk, a sírhalmok már elegyenlődtek. Hogy temetőben járunk (borzasztó még a gondolat is, hogy halottakon taposunk!), azt egy-két sírkőmaradék hiteti el velünk, a kerítésből megmaradt kapuoszlop és legfőképpen a monumentális emlékmű (amely dacolva a múló idővel és az emberi feledéssel már messziről észrevehető), s amelyen latinul betűztük ki: „A legjobb fiainak – a hálás haza”. Látható még rajta az osztrák és a magyar címer.

Aznap még Gorjansko katonatemetőjének felkeresésére futotta időnkből. Ez példásan rendben tartva, hatalmas területen várja az emlékezőket. A Monarchia hősi halottai, magyarok, osztrákok és más, monarchiabeli nemzetek katonái pihennek itt.

Doberdó környékén három katonatemetőben jártunk. San Martino del Corso olasz falucskában egy karsztkövekből gúlaalakúra formázott emlékmű áll, amelyet az életben maradott bajtársak emeltek elhunyt harcostársaik előtt tisztelegve. Monte San Michelen, a Doberdó legmagasabb pontján több emlékmű is áll. Mi a központinál jártunk, s környékén bolyongtunk a kavernákban, amely egykor az ágyúállásoknak, az élelmiszerraktárnak, a sebesültek ápolásának, a pihenő katonáknak nyújtott biztonságos menedéket.
 

San Martino del Corso

 

Monte San Michele

 

Redipuglia

Redipugliában, Olaszország legnagyobb I. világháborús emlékhelyén (százezer katona urnája van itt) érezhettük csak igazán, hogy milyen méltatlanul bánik a mi magyar véreinkkel, hősi halottainkkal a haza, amelyért életüket áldozták a világháborúban elesett bakák! Mindenhol, ahol csak jártunk, otthagytuk jelünket: nemzetiszín szalaggal díszített koszorúnkat. Utastársaink verseket mondtak, imádkoztunk, gyertyát gyújtottunk, s kértük az Istent, hogy áldja meg a magyart! Utazás közben katonadalokat hallgattunk magnóról s énekeltünk egy kis dalosfüzetből, amelyet erre az útra sokszorosítottunk. Minden igyekezetünk ellenére előfordultak hiányosságok, tudjuk. Nézzék ezt el a szervezőnek utasaink!

Mint említettük, a katonatemetőkön kívül a magyar múltunknak egyéb emlékei nyomában is jártunk. Aquileiában hun nagykirályunkra, Attilára emlékeztünk, aki előtt itt hajbókolt és kért kegyelmet városának a római Leó pápa. Velence felé haladva a Piave folyónál is megálltunk egy rövid időre, hogy vízbe dobott koszorúnkkal, versekkel, nemzeti imánkkal emlékezzünk azokra a magyar katonákra, akik itt fulladtak vízbe sebesülten vagy épen, akiknek drága vére pirosra festette a folyó alpesi vizét kilencven évvel ezelőtt.

Pihentető órákat töltöttünk Gradon, az Adriai-tenger homokos partján és kellemes vizében, tettünk egy sétát Lipicán, az udvar számára tenyésztett lovak hazájában, láttuk a viharos Fiumét (ki az autóbuszból, ki a kávézó kirakatából). Száguldtunk (?) az épülő horvát autópályákon, s tiszteletünket tettük Lepoglavában Corvin János úrnál, Mátyás királyunk itt nyugvó fiánál. Varasdon gyönyörködhettünk a város barokk épületeiben, Zrínyifalván adóztunk a Szigeti veszedelem költőjének emléke előtt, aki az e falu határát szegélyező erdőben lelte halálát egy sebzett vadkan öklelése által, s a falu egyik terén az erre emlékeztető oszlopot kis műsor keretében megkoszorúztuk. De Zrínyi Miklósra emlékeztünk szülőhelyén, Ozalj várában is, a Kupa folyó fölé emelkedő, épnek mondható és felújítás alatt álló várban. Sőt, költőnk kedvéért ejtettük útba Csáktornyát is, ahol a vár megtekintése jelentette a legnagyobb élményt.
 

Aquileia

 

Ozalj

 

Zrínyifalva

 

Lepoglava

 

Varasd

 

Nagykanizsa – Trianon-emlékmű

A lendvai Patyi Zoltán emlékkönyvünkbe is írt néhány sort: „ Mifelénk is járt már török s tatár, de mégis magyar ez a határ. Tartsuk meg mi is, Ti is, kedves palóc testvéreink, hitünket, kultúránkat, szóval a MAGYARSÁGUNKAT! Örülök, hogy Bács-Kiskun megyei létemre vendéglátója lehettem itt Lendván a jó palócoknak. Isten kísérjen benneteket utatokon.”

Rajta kívül várt bennünket Ljubljanában Kvanka Zoltán testvérünk is, hogy a szlovén fővárosban élő magyarok életével megismertessen. Sajnos, találkozásunk elmaradt a már említett „hegyi buszozás” következtében. Találkoztunk ugyan Zágrábban, a horvát fővárosban Réber Lászlóval, sőt ő foglalt szállást és rendelt vacsorát is számunkra, egy kiadós beszélgetésre mégsem futotta időnkből. Így nem ismerkedhettünk meg a Zágrábban évtizedek óta működő Ady Endre kultúrkörrel. A tényekhez tartozik, hogy nemcsak a szűkre szabott idő miatt hiúsult meg a fogadás a kör székhelyén, hanem azért sem, mert az Ady-kör tagjai ilyenkor (nyáron) úgymond a tengeren nyaralnak...

A hat nap élményei, viszontagságai, a sempeteri nyugalmas és tiszta szálláshely, a zágrábi igencsak lelakott ifjúsági szálló, az utasok közti rokon- vagy ellenszenv mind-mind a múlté. A múlté, amely megszépítheti az emlékeket s amely emelkedettebbé és gazdagabbá tehet bennünket egy emléktúra emlékeivel.

Befejezésül: milyen volt a Palóc Társaság 2007-es nagy nyári kirándulása? Utasaink őszintén leírták, mi tetszett, mi nem, mire emlékeznek szívesen, mit javasolnak a következő túrákra. Álljon itt egy csokorravaló (név nélkül) ezekből a véleményekből!

„KÖSZÖNET A SZÉP ÉLMÉNYEKÉRT”

„Leginkább a magyar vonatkozású katonatemetők. Velencét legközelebb kihagynám... További hasonló utak szervezését javaslom magyar identitású buszsofőrrel!”

„A legjobban Ozalj vára tetszett, és legjobban Lendván éreztem magam az idegenvezető Patyi Zoltán lelkes hozzáállása miatt. Köszönjük, hogy eljöhettünk. Minden nagyon tetszett.”

„Minden tetszett, csak az autóbusz nem. A lipicai ménest szívesen megtekintettem volna.”

„Nem tetszett az utolsó szállás, de a sempeteri nagyon jó volt! Az egész kirándulás fantasztikus volt!”

„A háborúban résztvevő katonákkal készült filmvetítés beiktatása. Nagyobb fegyelmezettséget egyes utasoktól.”

„A szervezési munka, mint mindig, most is kiváló volt, köszönöm szépen. Örülök, hogy sikerült több katonai temetőbe eljutni. Mikszáth emlékére a rohicsfürdői látogatás is tetszett. További sok sikert, energiát, jó egészséget kívánok a jövőbeni emléktúrákhoz, hiszen az ilyen típusú kirándulásokra nagy szükség van.”

„1. nap, Lendva. Nem tetszett a rohanás. Szakértő túravezetőt!”

„Minden nap igazi élményt jelentett.”

„Az egész út nagyon jól szervezett volt, tetszettek a katonatemetők, Aquileia és Velence is. Az egész út nagy élményt nyújtott, mert lehetőségem volt megismerni ezeket a sokak számára kevésbé ismert és látogatott magyar vonatkozású helyeket. Az emlékhelyeken megtartott kis ünnepségek még jobban emelték az út hangulatát. Végezetül szeretném megköszönni a szervezőknek, hogy lehetővé tették ezt az utat, és sok sikert kívánok a további kirándulások szervezéséhez”

„Az, hogy Nagykanizsán az 1914-18-as emlékműre felírt szöveg szerint: „DALOLVA MENTEK CSATÁRÓL CSATÁRA”, mi is, (magnóról) dalolva mentünk az egykori csata színhelyeire. Még több dal, még több összhang, közérdek szemmeltartása és minél több ilyen célú út!”


Kedves Olvasó! Ön mit javasol, hová vezessen nagy nyári honismereti túránk 2008-ban? 1. Folytatása legyen az ideinek (Ausztria-Szlovénia-Olaszország? 2. Brassó és környéke csillagtúrákkal 3. Székelyföld csillagtúrákkal? 4...?


 

Somogyi Edit

Tábori levél

A felvidéki rovásírásverseny után megtudtuk, hogy mi, a Nagymagyari MTA tanulói vagyunk azok a szerencsések, akik júliusban részt vehetünk egy nyolcnapos táborozáson. Júl. 13-án, pénteken kora reggel indultunk útnak a kevermesi táborba mi négyen: Kovács Bernadett, Prehasko Denis, Bohák Csaba tanító bácsi és jómagam. Ekkor még nem is sejtettük, mekkora út áll előttünk, de néha jobb, ha az ember ezt nem is tudja előre. Már csupán az autóval való utazás is izgalmas volt. A határon átjutva nyakunkba vettük Magyarországot.

Különösen az autósztrádán vált izgalmassá a dolog, mivelhogy eltévedtünk, elvétettük a letérőt az M0-ra, de az ilyesmi hozzátartozik az utazáshoz. Nem telt bele sok idő, Budán útbaigazítottak minket, és tovább folytattuk az utat immár a helyes úton. Budapest elhagyása után egy kicsit pihentünk Ócsán. A rövidre tervezett pihenőből több mint egy órás templomlátogatás lett: megnéztük a helyi román-gótikus református templomot.

Már öt óra felé járt az idő, mikor megérkeztünk Kevermesre. Megismertük a házigazdákat, Bozó Vili bácsit és Olgi nénit. Elszállásoltak minket egy családi házba, aztán körülnéztünk a táborhelyen. Rajtunk kívül még helybéli gyerekek,valamint vajdasági és bánsági diákok voltak itt a tanító néniikkel. Majdnem harmincan voltunk összesen.

Az esti program kürtöskalácssütés volt. Azt hiszem, mindenki nevében beszélek, ha azt mondom: nagyszerű volt! Jókat énekeltünk, s elalvás előtt esti mesét hallgattunk. A csillagszemű juhász volt, amit Fabulya Éva néni olvasott fel. Hát így telt el az első nap.

A második nap már sokkal mozgalmasabb volt, mint az első. Délelőtt Józsi bácsi tartott nekünk előadást a honismeretről. Az előadás után mindenkinek más feladata volt. Mi egypáran elmentünk a falu egyik szülöttjéhez, Laci bácsihoz, aki elmesélte nekünk, hogy milyen volt régen az élet. Rengeteg érdekes történetet mesélt el nekünk. Azt is megmutatta, hogyan lehet fémpálcával vizet keresni. Ezt mi is kipróbálhattuk. Megtudtuk azt is, hogy ő 1936-ban született. Felesége 1944-ben, az ő szülei kőművesek voltak. Laci bácsi felesége fodrásznak tanult, s az egykori fodrászszalont mi is megnézhettük. Ezután elbúcsúztunk Laci bácsiéktól, majd visszamentünk a táborhelyre.

Az ebédnek nagyon örültünk. Burgonya volt pecsenyehússal, a vacsora pedig szalonna volt. Az esti program ezúttal sámánénekek éneklése volt. Csak a késő esti órákban mentünk aludni.

A harmadik napon, vasárnap a reggeli lecsó volt. Kilenc órakor egypáran elmentünk misére. A délelőtt folyamán agyagoztunk is. Ebéd után meghallgattuk Pelle Ferenc előadását Kevermes történetéről. Az esti mese ezúttal a Pöttöm Panna volt.

Eljött a negyedik nap is. A programban túrázás szerepelt, de mi négyen másfelé vettük az utunkat. Ellátogattunk a közeli Aradra. Velünk tartottak még a Romániából érkezett kirándulók is, így Hevesi Éva néni idegenvezetésevel megnéztük Arad nevezetességeit. Részünk volt egy kis kultúrműsorban is, amelyet tábortársaink adtak elő osztálytársaikkal a Bolyai Nyári Akadémia résztvevőinek. A sok gyaloglástól nagyon kifáradtunk, de a gyaloglás mellett még ott volt a rekkenő hőség is. Vacsorára tejberizs volt, ami után én mind a tíz ujjamat megnyaltam. Az esti mese után fáradtan tértünk nyugovóra.

A keddi nap még fárasztóbb volt mint a hétfői. A program nagyon sűrű volt, de megérte a fáradozást. Elmentünk Szarvasra, ahol az arborétumot néztük meg. Csodaszép volt! Az arborétumot követte a Körösvölgyi Látogatóközpont. A hőség sajnos ezen a napon se enyhült, de Gyulán újra visszanyertük életerőnket, az egyik vendéglőben fantasztikus vacsorát kaptunk. Vacsora után visszaindultunk a táborhelyre. Az esti mese A császár új ruhája volt.

Szerdán még melegebb volt, mint az előző napon. Képzelhetik! Először is ellátogattunk a lökösházi határőrségre, ahol részletes beszámolót kaptunk az egész ”rendszerről“. Ezután megnéztük a rendőrség különféle gépjárműveit, majd Benji, egy igazi rendőrkutya mutatta be a kábítószer-keresés tudományát. Ezután Gyulán megtekintettük a várat. Délben megint csudijó ebéddel vártak minket egy gyulai vendéglőben. Gyümölcsleves volt és gombás-csuszás hús. Még most is összefut a nyál a számban, ha rá gondolok. Ezután még tengődtünk a városban egy kicsit, majd hazafelé indultunk. Útközben még megálltunk a szabadkígyósi Weimkheim-kastélynál, ahol még fényképezkedtünk is. A vacsorára már Kevermesen került sor, lekváros bukta volt.Nagyon elfáradtunk, de jót aludtunk.

Csütörtök. Ez az utolsó nap. Ekkor már nem voltunk túrázni. Délelőtt és délután is kézműveskedtünk. Lehetett választani agyagozást, üvegfestést vagy lehetett sárkányt készíteni. Az este folyamán bemutattuk azt a mesét, ami a legjobban tetszett nekünk. A császár új ruhája volt ez. Este kürtöskalácsot sütöttünk, és valamennyien énekeltünk is.

Pénteken indultunk haza... sajnos! Délután egy-két óra tájt indultunk el, és sötétedésre értünk haza. Ezúttal NEM TÉVEDTÜNK EL!!! Nagyon élménydús volt ez a tábor, remélem, még sok ilyenben lesz részünk!
Köszönjük szépen!

 

Az óbudai Krúdy Irodalmi Kör vendége volt
a
Palóc Társaság

Krúdy Gyula életében jelentős helyet foglal el Óbuda, azon belül is a Kéhli vendéglő. Életének utolsó szakaszában sok időt töltött ebben a lakásától pár lépésnyire levő hangulatos vendéglőben, amely napjainkban az íróról elnevezett irodalmi körnek is otthont nyújt. Az október 25-én a megalakulásának 25. évfordulóját ünneplő Krúdy Gyula Irodalmi Körnek lelkes tagja a Kéhli vendéglő tulajdonosa is, így már érthető, hogy a kör rendezvényeinek miért éppen ez a vendéglő az állandó helyszíne.


Bokor Tamás felvétele

Rendezvényeikre minden hónap 2. csütörtökén kerül sor. Szeptember 13-án a Palóc Társaság bemutatkozó estjére érkeztek a kör tagjai és a PT budapesti tagjai ill. rokonszenvezői is. Király Lajos elnök köszöntötte képviselőinket, köztük Filip Józsefet, Szécsénykovácsi polgármesterét.

A vendéglátók nevében Szénási Sándor István költő irányította a bemutatkozást és tett fel kérdéseket, amelyekre hárman igyekeztek érthető válaszokat adni. A Palóc Társaság sokoldalú tevékenységéről elnöke festett képet, a népfőiskolai táborokról, a műveltségi versenyekről, honismereti túrákról, pályázatokról, emléktáblák állításáról, emlékfák ültetéséről, kiadványokról stb.

Hrubík Béla költő, aki most a Csemadok országos elnöke, a felvidéki magyarság megmaradásának lehetőségeiről elmélkedett, a kultúra megtartó erejére említett példákat, s megjelent kötetéből olvasott fel verseket, amelyek osztatlan sikert arattak.

Az est végén Bodzsár Gyula, a Kürtös c. havilap főszerkesztője, humorista tett rá még egy lapáttal a jó hangulatra. Viccei, tréfái, sok tapsot, derültséget váltottak ki. Igazán sajnáljuk, hogy szemben Hrubík Bélával, akinek eddig két verskötete is megjelent, Bodzsár Gyulánk egy-két kötetnyi terméséből egy humorkönyve sem jelent még meg eddig.

A baráti találkozó baráti beszélgetéssel folytatódott. A vendéglátók egy Krúdy-tál elfogyasztásával bízták meg a vendégeket, akik a felkérésnek örömmel tettek eleget...

 

KEDVEZMÉNYEZETTEK ELSŐSEINK

Új tanév, új izgalmak, feszültségek, kérdőjelek várnak ránk. Kérdések, talányok, válaszkeresés, csalódás és csodálkozás, „megáll az ember esze”...

Valóban megáll! Az idei beiratkozási eredményhez képest is tovább fogyott a józanul gondolkodó szülők száma (leírni, hogy magyar szülők, már nincs is mersze az embernek). Január-február táján 43 gyermeket írattak szüleik a magyar alapiskola első osztályába, a szeptember 19-én Ipolybalogon lezajlott ösztöndíj-kiosztó ünnepségen mégis csak negyvenegyen éltek a lehetőséggel!

Elsőseink, akik ösztöndíjban részesültek:

Agócs Áron, Antal Dániel, Balogh Boglárka, Bende Viktória, Bolgár Karfolina, Böjtös Csaba, Brza Enikő, Buris Levente, Bugyi Dominika, Danko Zsófia, Dánóci Christopher, Dobos Mónika, Dénes Tamás, Fagyas Lúcia, Hocsák Emőke, Húšťava Dominik, Juhász Gergő, Kiss Stefánia, Klacso Karolina, Kováč Bettina, Lukács Balázs, Majer Dominik, Molnár Dániel, Nagy Ádám, Németh Dávid, Nászaly René, Mlynárik Dávid, Pásztor Angelika Rita, Petényi Veronika, Šály Patrik, Sebian Dávid, Segeč Nikolas, Skerlec Natália, Szalai Krisztián, Takács Krisztina, Talpas Balázs, Tamás Brigitta, Tóth Júlia, Zahorec Karolina, Zaťko Boglárka, Zolcer Evelyn.

Ők kaptak ösztöndíjat, amelyet a Rákóczi Szövetség gyűjtött részükre. Rajtuk kívül az összes magyar elsősnek a Felvidéken (több millió forintra rúg ez az összeg!). A Rákóczi Sdzövetség képviseletében Vékás Anna és Csáky Csongor adták át a támogatási összeget, melynek egy kisebb értékét könyvben vehették át a szülők, mégpedig Pósa Lajos Arany ABC-jét ( a Sikerx Bt.kiadványa). A NéVA Társaság, amely az összejövetelt is megszervezte, a HÉRA Alapítványnál megpályázott energia-takarékos égőkkel ajándékozta meg a magyar családokat (mint az előző években is mindig). A rendezvénynek otthont adó Ipolyi Arnold Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola diákjai verssel, zenével köszöntötték a szülőket és a vendégeket. Köszönet mindenért!

 

Magyar Kultúra Napja – Pályázat

Január 22-e a magyar kultúra napja. 185 éve, 1823-ban ezen a napon fejezte be Kölcsey Ferenc nemzeti imánk, a Himnusz írását.

E nap tiszteletére a Palóc Társaság pályázatot hirdet a szülőföldhöz való hűség megerősítésére, a magyarságtudat elmélyítésére, a magyar fiatalok anyanyelvi képességeinek fejlesztésére és tehetségének kibontakoztatására.

Kérjük a Felvidéken, Magyarországon és az egész Kárpát-medencében élő magyar fiatalokat, hogy dolgozataikkal vegyenek részt a pályázaton, gondolataik leírásával járuljanak hozzá nemzeti összetartozásunk megszilárdításához.

Az alábbi témák közül válogathatnak a pályázók:
1. A Himnusz mai szemmel
2. Mit üzen Kölcsey Himnuszával a ma emberének?
3. Mátyás királyról álmodtam
4. Vendégségben Mátyás királynál
5. Mátyás, a művelődés pártfogója
6. Mátyás és Európa
7. Hogyan ápoljuk iskolánk névadójának emlékét?
8. Itt ringatták bölcsőm...
9. Mesét mondok, valóságot – nagyszüleim emlékeiből
10. Ami engem foglalkoztat...

A pályázattal kapcsolatos tudnivalók:
- a pályázaton az általános iskolák felsőtagozatosai és középiskolás diákok vehetnek részt akár több dolgozattal is;
- a dolgozatok terjedelme alapiskolásoknál legkevesebb egy, középiskolásoknál legkevesebb két, kettes sortávolsággal írott A/4-es oldal;
- a szépen kivitelezett pályamunkák előnyben részesülnek;
- a dolgozatokon legyen feltüntetve a pályázó tanuló neve, életkora, lakcíme, iskolája neve és elérhetőségei, valamint felkészítőjének a neve;
- a dolgozatokat két módon: villámlevélként és hagyományos postai úton 1 példányban a Palóc Társaság címére kell továbbítani ;
- a beérkezés határideje: 2007. december 31.
Eredményhirdetés 2008. január 20-án a Magyar Kultúra Alapítvány budapesti székházában lesz.
A nyertesekre értékes díjak várnak. Jutalomban részesülnek a nyerteseket felkészítő tanárok is. A legjobb munkákat megjelentetjük.

 

Látogatás a PIM-ben

Filip József szécsénykovácsi polgármester és Z. Urbán Aladár szeptember 13-án a Petőfi Irodalmi Múzeumba látogattak. Látogatásuk célja a Krúdy-hagyományok ápolása, ezen belül a kapcsolatok folytatása. A vendégeket fogadta E. Csorba Csilla főigazgató és az intézmény több munkatársa. A Szécsénykovácsiban kialakítandó Krúdy-emlékszoba létesítését a Palóc Társaság és a község önkormányzata szorgalmazza már évek óta, s most nagy lépést tettek a megvalósulás útján. Az idei, október 21-én rendezendő emléknapon egy illusztrációs kiállítás nyílik a PIM eredeti anyagából, amely karácsonyig lesz látogatható.

Madách Szimpózium

A Madách Irodalmi Társaság szeptember 21-én Csesztvén és Balassagyarton tarotta sorrendben 15. szimpóziumát, amelyen tizenhét előadás hangzott el. 22-én Alsósztregovára látogattak a résztvevők. Andor Csabának, a MIT elnökének fáradhatatlansága, kitartása csodával egyenlő, hiszen nemcsak megszervezi évről évre a rendezvényt (s olykor még kettőt is egy évben), hanem gondoskodik arról is, hogy az elhangzott előadások olvashatók is legyenek. Az eddigi előadások könyvben is megjelentek, mintegy ötven kötet foglalja magába a Madáchról szóló és a főművével foglalkozó tanulmányokat. Történik mindez úgy, hogy a kötetek kiadására sincs elegendő papír, nemhogy pénz, mégis megjelennek ezek a kötetek. Azáltal történhet ez meg, hogy maguk a tagok segítik a nemes törekvést, ki-ki lehetősége szerint: a Palóc Társaság például most három csomag papírral.

(A felvételt Z.Urbán Aladár készítette)

 

MI VÁRHATÓ?

Örömmel értesítünk mindenkit, hogy 2007 ősze sem múlik el a Palóc Társaság rendezvényei nélkül! Íme:

Október 20-án, szombaton 13:30-tól tartjuk hagyományos Balassi-megemlékezésünket Kékkőn. Koszorúzás, előadás, emlékszoba-megtekintés, gesztenyekóstoló és gulyásfogyasztás is lesz.

Október 21-én, vasárnap délután Krúdy Gyulára emlékezünk Szécsénykovácsiban. Kiállítás nyílik illusztrációkból, műsort ad az óbudai Krúdy Gyula Irodalmi Kör és a szécsényi művelődési otthon, amely szintén az író nevét viseli.

Október 27-én 9 órától, szombaton Dunaszerdahelyen rendezzük a rovásírásoktatók II. tanfolyamát, amelyen Dittler Ferenc, Friedrich Klára, Szakács Gábor és Tisza András lesznek az előadók.

November 9-én, pénteken az ipolysági Városi Könyvtár ad otthont a magyarságverseket mondó versenyünknek.

Szerettel hívjuk és várjuk remdezvényeinkre tagjainkat, családjukat, ismerőseiket.

 


Kedves Tagtársunk!

2007 háromnegyed éve alatt 33 tagunk fizette be éves tagdíját (néhányuk kicsivel többet is). Köszönet érte. Kérjük nagy tisztelettel, hogy mielőbb küldje el címünkre a száz korona tagdíjat (vagy valamivel többet is, ha teheti) az, aki ezt eddig nem tette! Aki eleget tett vállalt kötelezettségének, az kapott már vagy a Jó Palócok e III. negyedévi számában kapni fog egy befizetést igazoló szelvénykét, amelyen új, színes, rovásírással is írt címerünk látható. Ha akad köztünk olyan tag, aki már nem tekinti magát tagnak, nem akarja támogatni tevékenységünket, kérjük őt, közölje velünk döntését! Ezt is megköszönjük (bár nem örülünk elhatározásának..)

 


 


Jó Palócok
A Palóc Társaság hírmondója * Megjelenik minden negyedévben
Felelős szerkesztő: Z. Urbán Aladár * Munkatárs: Urbán Árpád, Urbán Szabina
991 22 Olováry 132., Szlovákia * +fax: 047 / 48 79 115
www.paloctarsasag.real-net.sk * z.urban@paloctarsasag.real-net.sk