J Ó  P A L Ó C O K

 
„Itt élned, halnod kell!”

A Palóc Társaság hírmondója
2008. II. negyedévSzomor Iván

TRIANONI HIMNUSZ

Ki tudja merre, merre visz a végzet,
Göröngyös úton, sötét éjjelen.
Vezesd még egyszer győzelemre néped,
Csaba királyfi, csillagösvényen.
Maroknyi székely úgy áll mint a szikla,
Népek harcának zajló tengerén.
Fejünk az ár, jaj, százszor elborítja,
Ne hagyd elveszni Erdélyt, Istenünk!

Áldott hazánknak délvidéki népe
Ezredév óta drága kincs nekünk.
Győztes hatalmak elrabolták tőlünk,
De szívünkben mi sosem feledünk!
Szabadka, Zombor, Újvidék és Bácska
Mennyit kell szótlan ma is tűrnötök.
De sziklasírban, régen eltemetve,
Vigyáz s erőt ád sok-sok ősötök.

Szép felvidékünk és te, Kárpátalja,
Hazánknak ősi, gazdag tájai,
Történelmünknek hősi korszakában
De sokszor védtek büszke várai!
Ungvár és Munkács, Kassa, Krasznahorka,
Lakóid ma is egytestvér velünk.
Segítsed őket, magyarnak maradni,
Védd nemzetünket, kérünk, Istenünk!

A Sajó Sándor Emlékév köszöntése

Danis Ferenc

Ipolyságon, a régi premontrei kolostor melletti domboldalon a Káptalan utca sarkában áll egy régi épület, költőnk szülőháza. Szülővárosát köszöntő versében így ír róla:

„Kék ormok itt már fennsíkká simulnak,
A sík párkánya az Ipolyra lejt:
A párkány szélén, képe messzi múltnak,
Kéttornyú templom, patinásra vert.
Drégely felől a hajnal simogatja,
Két méla tornya nyugvó napba néz,
Tövén kisváros kedves arculatja
Kőhíd alatt az Ipoly vize ballag...”

Itt született 1868. november 13-án. Szülőháza fedett verandájáról bizonyára sokszor gyönyörködött a szelíd folyó füzes partjaiban, a régi kőhidakban, amelyek az egész árterület szélességében vezette a Duna felé a felgyülemlett esővizet. Boltíveinek száma vetélkedett a híres hortobágyi Kilenclyukú hídéval. Mégis nagy áradások után tengerré változott és ilyenkor látszott hajózhatónak. Ezt ki is használta később a nagypolitika...Azt azonban csak az itteni őslakók tudják, hogy szárazabb évjáratban több helyen csak bokáig ért a gázlókon a víz. A Káptalan utcai panorámához hozzátartozott a Börzsöny hegykoszorúja is. Alsó régiójában az akácok felejthetetlen illatokkal gazdagították az Ipoly parti sétálók tüdejét, mint ahogy ezt megörökítette Ballek Ladislav könyvében, az Akácokban. Felettük a tűlevelű fák rengetege sötétedik ma is, keleti irányban még idelátszik a dombtetőn szöglelő Drégelyvár romjaival, nyugatra a várostól pedig a Csóványos csúcsával uralja az egész hegyvidéket. Csoda tehát, hogy Sajó Sándor élete végéig annyira kötődött a szülőföldjéhez. Akkor is, amikor az Ipoly mint határfolyó megtiltotta néha-néha a hazalátogatást.

A szülőföld szeretete párosult benne a hazaszeretettel, pedig nem származott tősgyökeres magyar családból. Az eredeti neve Heringer volt, családja már generációkkal előbb elmagyarosodott. Ezért írhatta később, hogy magyarnak született. Részéről ez olyan őszinte vallomás volt, mint az erdélyi szász családból származó Kós Károlynak, amikor oly nagy szeretettel vall szülőföldjéről, a régi Kalotaszegről. Ő pedig versében, a Dal a szülőföldről-ben: A szívembe emlék csendül / Messzi földrül, idegenbül / Idegenbül, onnan, onnan / Ahol egykor otthon voltam.../ Ahol egykor fölsarjadtam,/ Honnan végképp elszakadtam / S hova szívem visszafáj még / Virul-e még az a tájék? /.../Hát a város, hát a népe / Ifjúságom száz emléke? / A nagy utcán járva-kelve / Van-e még, ki rám ismerne? /.../ A szemem is könnybe lábad / És elhagyom ezt a tájat / S nem maraszt más elmenőben / Csak egy sír a temetőben.../

Az elemi iskolába szülővárosában járt, majd a patinás bányavárosban, Hont vármegye szabad királyi városában Selmecbányán tanult tovább. Abban az épületben, ahol Petőfi Sándor és Mikszáth Kálmán is. Itt születtek első versei, kiadásukban segítettek diáktársai azzal, hogy összeadták rá a szükséges pénzt. Erről az időről Selmecbánya c.versében így ír: Mint fázó, éhes kisdiák / Csak búval tudtam nézni rád /, majd így folytatta: Volt Újvár, kürtjén méla hang / Óvár: nem zeng úgy más harang! / Tó tükre, égre visszakéklő / Zöld fenyvesek közt, mint az ékkő /.

1886-ban beiratkozott a budapesti egyetem bölcsészeti karára, magyar-latin szakra. Gyulai Pál és Beöthy Zsolt előadásaiból tanulhatott stílust és költészettant. Verseit korabeli újságok, hetilapok és irodalmi folyóiratok is szívesen közölték. A Vasárnapi Újság szerkesztőségében ismerkedik meg Vajda Jánossal, a Petőfi Társaság ülésein pedig Reviczky Gyulával.

1890-ben mint önkéntes honvéd vonult be a budapesti Károly-kaszárnyába, ahol egy év múlva hadnaggyá léptették elő. Mint középiskolai tanár pályafutását Nyitrán kezdte, majd délvidéki Újverbászra került tanítani. Ő indította meg és maga szerkesztette a Verbász és Vidéke c. lapot. Itt ismerte meg szerelmét Delhaes Lujzát, akivel 1895. augusztus 17-én házasságot kötött, már mint Sajó Sándor magyarosított névvel. Az 1896-os milleniumi ünnepségeket Ezer év című versével köszöntötte. Utána is vissza-visszatért verseiben a magyar történelem nagy eseményeinek megénekléséhez, ilyen versei a Rákóczi, Bezerédiné, Jókai, Kossuth, Drégelyvár romjainál, stb. Költői életének újabb szakasza 1897-ben kezdődött, amikor a jászberényi gimnázium tanára lett. „Poros, de legalább magyar városba” került, ahol még őrizték Lehel kürtjét, és igencsak megszereti az iráni eredetű jászokat. Itt jelenik meg második verseskötete 1898-ban. Ebben még keresi a hangot, a legmegfelelőbb kifejezési formát, így jelenteti meg az Ifjú szívvel c. kötetét.

1903-ban eredményes tanári munkássága és költői sikerei elismeréseképpen Budapestre helyezik, az akkori III. kerületi gimnáziumba. Itt 1904-ben lát napvilágot újabb kötete, az Útközben, amelyben a mélyérzelmű nemzethez való kötődését fejezi ki a leginkább. Ilyen a Magyarnak születtem. Felvidéki kötődését A tarpataki völgyben c. versben így vallja meg: „A Tátra alján mosolyog az élet / Virágok nyílnak, napsugár ragyog / Dús lombok árnyán halk szellő beszélget / Ringatva szárnyán fényt meg illatot / Távol morajlás csalogat a völgybe / S ahogy utad az erdőn áthalad: / Elédbe tárul, fölséges gyönyörre / Ott fenn a Lomnic, lenn a Tarpatak./ Újabb sikert hozott költészetének az 1910. év: kiadják Gordonka c. verseskötetét. Ebben jelenik, meg legismertebb verse, a Magyarnak lenni, amely elnyeri a Magyar Tudományos Akadémia díját.

Közéleti tevékenysége jelentős: az Országos Tanárok Nemzeti Szövetsége titkárának választja, majd 1911-18 között ennek főtitkára lesz. A Szent László Gimnázium igazgatójává 1917-ben nevezték ki, majd a vörös terror idején állásából felmentették, és csak a kommün bukása után került vissza régi helyére. Ekkor választották őt meg a Magyar Tanárok Nemzeti Szövetségének elnökévé. Később, 1921-től tankerületi főigazgató lett. A Magyar Tudományos Akadémia 1932-ben levelező tagjává fogadta, ezen a székfoglaló új tagot Négyesy László egyetemi tanár, az esztétika professzora üdvözölte: „Téged kiemelkedő egyéniségnek ismer el a magyar költészet” – mondta.

Költőnk talán már érezte közeli halálát, amikor 1933-ban megírta utolsó versét, Nem akarok gyáva csendet címmel. „Szomorú csend megvénülni / Még szomorúbb sutban ülni / Nem akarok gyáva csendet / Amíg élek, zúgok-zengek / Meddig bírom, majd elválik / Csak azt tudom, mindhalálig: / Csendes ember lesz belőlem / De csak kint a temetőben.” / 1933. február 2-án elragadta őt a halál. Sírjánál a Kisfaludy Társaság és a Magyar Tudományos Akadémia nevében Áprily Lajos mondott beszédet: „a szenvedélyes nemzetszerelem a meghatározó vonása volt költészetének...Keserűségében is a nemzeti életigenlésnek a poétája volt, s maga is tele volt életszeretettel...”


Ipolyságiak a költő sírjánál

A Palóc Társaság az idei 2008-as évet Sajó Sándor Emlékévének nyilvánította, hiszen kerek évfordulókat ünneplünk: 140 éve született és 75 éve távozott az élők sorából. Ezért is helyénvaló, hogy megemlítjük itt prózaírói tevékenységét. Az Osztrák-Magyar Monarchia történetéhez ő írta meg a Hont megyei fejezetet. Ebben nemcsak száraz adatokkal szolgált az olvasónak, hanem megmutatta a szülőföldje felé irányuló szeretetét, megbecsülését is. A Selmeci hegység magas csúcsáról, a Szitnyáról így ír: „1011 méter magas kopasz tetejéről messze terjedő gyönyörű kilátás nyílik. A Szitnyát a hagyomány szerint még a XVI. században is Attila hegyének -–Mons Athilae regis – nevezték. A tövében eredő Szikinczének pedig a régebbi neve Szitnicza volt.” Nevezetességei között megemlíti Hont gyógyvizű forrásait is, miután számba vette ásványi kincseit. Íme: „Van e hegyeknek egy más kincsük is. Hont megye igen gazdag ásványi forrásokban, melyek nagyrészt a hegység déli felében, a Lévát és Felső-Palojtát összekötő képzelt vonal s az Ipoly völgye között fakadnak, név szerint Varsány, Kis-Kér, Szántó, Bori, Dalmad, Magyarad, Egeg, Szalatnya, Gyűgy, Mere, Csall és Felső-Palojta határában. E források mind bővizűek s kiválóan mésztartalmúak. A mészlerakódások a források környékén egész dombokká növekednek.

Régebben a szalatnyai forrás vastartalmú vize volt a leghíresebb, erejét azonban az 1858-as földrengés nagyon meggyengítette, s ma már a szántói vízé az elsőség. „Életre kelti a honti óriásokat is, akik a néphagyomány szerint e tájon éltek. Ilyen óriásnak a lába nyomát látja Paláston egy tábla alakú szikla bemélyedésében, s az óriások lábnyomait Ipolyságon a mai Kálvária-domb tetején és Drégelyen a vár közelében.” A megye leírását még színesebbé teszik Morelli tollrajzai.

Hosszú idő telt el halálától, amíg a szülőföld újra kezdett ébredezni. Végre, 2000. november 19-én a Palóc Társaság emléktáblát avatott szülőházán. Azóta évente megemlékezünk róla, mert a költő verseiben él tovább, tavalyi volt a hetedik magyarságverseket mondó verseny, a zsúfolásig megtelt ipolysági nyugdíjasklub termében november 9-én. Még a szlovéniai Muraközből, Lendváról is voltak versenyzők. Mint minden alkalommal, ezúttal is megkoszorúztuk Sajó Sándor emléktábláját, ahol dr. Popély Gyula történész, a Károli Gáspár Református Egyetem rektorhelyettese mondott az alkalomhoz méltó ünnepi beszédet.

Sokáig nem volt gazdája a szülőháznak. Az államosított szép épületnek bérlői nem voltak jó gazdái, így az elmúlt évtizedek nem maradtak nyomok nélkül. Végre egy ipolysági polgár lett a tulajdonosa és hamarosan felújul ez a történelmi örökségünk is és méltó keretül fog szolgálni Sajó Sándor emlékművének.

MUNKA UTÁN ÉDES A PIHENÉS

Összeszámoltuk: a Palóc Társaság különféle ifjúsági versenyein, pályázatain részt vett és derekasan helytállt, előkelő helyezést elért diákok (néhány esetben felkészítő tanáraik is) nyári táborokba szóló „beutalót” kaptak teljesítményük elismeréseként jutalmul.

Vagyis: Magyar Kálvária Tábor – Sátoraljaújhely 4 fő, Örökség Népfőiskolai Tábor – Udvard 2 fő, Anyanyelvápoló tábor – Baja 7 fő, Anyanyelvi tábor – Esztergom 20 fő, helytörténeti tábor – Kevermes 4 fő, 56-os történelmi tábor – Kiskunmajsa-marispuszta 8 fő, budapesti hétvége 3 fő. Összesen 47 fő.
Mindez támogatóink nélkül lehetetlen lenne. Szerencsére vannak, akik magyarságmegtartó igyekezetünket látván mindig mellénk állnak. Ezért mondunk hálás köszönetet nekik: a Rákóczi Szövetségnek, a kevermesi KEHOFA Egyesületnek és az 56-os történelmi Alapítványnak.

SZÉP NAP

Csobánka napján, azaz 2008. április 26-án volt ez a szép nap, amikor társaságunk negyedszer rendezte már meg a Kárpát-medencei Rovásírásverseny felvidéki országos döntőjét. A versenynek ezúttal a Zselízi Comenius Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium adott otthont. A versenyzők Gömörfalvától Somorjáig terjedő földrajzi tájról érkeztek. Ebből látható, hogy szép Felvidékünk keleti feléből senki sem érkezett! Tudni kell azonban: a verseny helyszínét nem öncélúan választjuk ki. Az idei megrendezését a zselíziek vállalták tavaly, ők kapták a rendezés jogát. Felhívásunkban jeleztük, hogy szállást és ellátást is biztosítunk azoknak, akik távolabbról, keletről érkeznek, akik igényt tartanak erre. Keletről azonban nem jelentkezett senki.

A 2008-as országos versenybe a következő alap- és középiskolák, cserkészcsapatok és intézmények neveztek be: az alistáli, az egyházgellei, a gömörfalvai, a nagymagyari, a zselízi, a dunaszerdahelyi Vámbéry Ármin, a felsőszeli széchenyi István, az ipolybalogi Ipolyi Arnold, a komáromi Munka Utcai, a somorjai Corvin Mátyás, a szimői Jedlik Ányos, az udvardi Majthényi Rudolf, a vásárúti József Attila Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola, a gútai Nagyboldogasszony, a zselízi Comenius, a párkányi és a rimaszombati gimnázium, a csallóközcsütörtöki Szent Jakab, a csenkei Szent Imre cserkészcsapat, a nagymagyari Szivárvány Életmódközpont, az ipolysági rovásíró kör valamint egyőni versenyzők Ipolynyékről, Léváról, Óvárból és Hetényből. Összesen 147 versenyző!


A Franz Scubert Vegyeskar


Vendégeink, támogatóink

Az országos versenyhez méltó megnyitó ünnepség tanúi lehettünk a Városi Művelődési Központban. Dr. Horváth Géza karnagy vezényletével a Franz Schubert Vegyeskar szép műsora köszöntötte a résztvevőket, vendégeket és versenyzőket, a kíséretükben levő felkészítő tanárokat és a szülőket. Üdvözölte a versenyt a város polgármestere, Pavol Bakonyi mérnök, a versenynek otthont nyújtó gimnázium igazgatója, mgr. Cserba Katalin és a Palóc Társaság elnöke.


Munkában a rovásírók


Fő a figyelem

A verseny a szokásos feladatokból állott: hangos olvasás, átírás latin betűs szövegről rovásírásra és fordítva. A feladatok befejezése után a tanárokon volt a sor: ők javították a dolgozatokat. Amíg a javítás tartott, addig a gyerekek szórakoztatásáról a helyiek gondoskodtak. Így, akinek éppen kedve tartotta, az megtekinthette a várost és a város egyik büszkeségét, a Schubert Emlékszobát, tanulmányozhatta Tarics Péter „Kőbe vésett, fába rótt történelem” című rovásírás-kiállítás anyagát, vagy az iskolában gyakorolhatta a batikolást… A fejedelmi ebéd elköltése után a ráhangolás következett. Ráhangolás a kíváncsian várt az eredményhirdetésre.


A Kincső


Eredményre várva

A színpadon a Kincső néptánccsoport (vezetőjük Juhász Sándor) szórakoztatta a közönséget és a lekéri éneklőcsoport (vezető Benyo Mária) valamint a rendezvény díszvendége Szakács Gábor, aki saját szerzeményeiből adott elő párat. Végre az eredmény is megszületett. Valamennyi résztvevő helyet foglalt a színpadon s egymás után kapták a megérdemelt jutalmakat, amelyeket Cserba Katalin igazgató és Mácsadi János, a verseny talán leglelkesebb támogatója, a Rákóczi Társaság elnöke adott át. Nem maradt senki jutalom nélkül, a felkészítő tanárokra is ajándékeső várt. Hála azoknak a támogatóknak, akik mindezt lehetővé tették! Kik ők? A már említett Mácsadi János, Cserba Katalin, a város polgármestere, a SZaKC pozsonyi és zselízi irodája, a Comenius M.T.NY. Gimnázium szülőszövetsége, a Csemadok Zselízi Alapszervezete, a MIRA Office zselízi cég, a budapesti IMAGENT- Rumi Tamás, Novák Gabriella ipolynyéki vállalkozó, a Városi Művelődési Központ, a Franz Scubert Vegyeskar, dr. Horváth Géza karnagy, a Forrai Sándor Rovásíró Kör.

De kik azok, akik a nemes versenyből elsők lettek, akik a budapesti kárpát-medencei döntőn képviselik majd a felvidéki rovásírók mind népesebb táborát?

Alsó tagozat: 1. Novák Bernadett – Ipolynyék, 2. Takács Csenge – Vásárút, 3. Gál Dóra – Ipolyság

Felső tagozat – V-VI. évfolyam: 1. Novák László – Ipolynyék, Barusz Bianka – Udvard, 3. Nagy Viktória – Csallóközcsütörtök.

Felső tagozat – VII-VIII. évfolyam: 1. Kovács Bernadett – Csenke, 2. Szelecky Mária – Párkány, 3. Zsapka Krisztína – Udvard

Középiskola (ide számítva a IX. évfolyamot is!): 1. Somogyi Edit – Csenke, 2. Matlák Szilárd – Dunaszerdahely, 3. Peczen Noémi – Zselíz.

Novák László Novák Bernadett Matlák Szilárd
átveszi a díjat Cserba Katalintól és Mácsadi Jánostól

Szép nap volt Zselízen április 26-a! Ennyi lelkes fiatalt egy helyen, egy célért látni, küzdeni – öröm!

S érezni: magyarul dobbant minden szív! Szép nap volt…

Kuczmann Erika és néhány tanártársa Szakács Gábor
 

„Mekkora most az öröm!”

A IV. Felvidéki Országos Rovásírásverseny után voltak, akik tollat fogtak s leírták véleményüket a versenyről, ötletekkel álltak elő, köszönetüket nyilvánították ki – akárcsak mi, feléjük… most ezekből a véleményekből adunk közre néhányat, hogy mind szélesebb körben ismerjék meg tagjaink és olvasóink munkánkat.

„Kedves Erika, Aladár és a többi zselízi segítőnek ...
Magam és rovásíróim nevében köszönjük számotokra ezt a szép napot. Ezáltal évről évre a diákok, s mi felkészítők is nemcsak tudásban, felkészültségben, hanem rátermettségben, hitben, igyekezetben ősi műveltségünk elsajátitása és továbbadása terén is megmérettetünk. Ilyen napon jó érezni, hogy mégis csak van remény. Rohanó (de hova?) , széthúzó, egyéni érdekeket követő világunkban jó volt látni, hogy több, mint száz gyermeket egy cél hajt, egy gondolat fűt, egy szándék vezérel hónapokon keresztül, a rovásírás elsajátitása, s a versenyen becsületes helytállás. S mi is az a rovásírás, amiért a Kárpát - medencében több száz vagy inkább már több ezer fiatal már birtokában van ennek a tudásnak. A rovásirás: kulcs múltunkhoz, nyugodalmat adó jelenünkben (hogy van mibe kapaszkodnunk ), erőt s hitet adó jövőnkhöz...Mindezekért, hálás köszönet Nektek. Rovásírói szeretettel Mészáros Attila”

„Szerencsésen hazaértünk a tegnapi versenyről. Jól éreztük magunkat, köszönet mindenért. A gyerekek nem győztek mesélni az úton, mit láttak, mit csináltak. Sajnálom, hogy nekem nem jutott időm a múzeumra. Néhány észrevétel a versennyel kapcsolatban.Az olvasás nem volt egységes. Utólag tudtam meg, hogy egyesek elolvastatták a gyerekkel, aztán olvasta hangosan. Szerintem az olvasásban azt kell mérni, hogy az idegen szöveget milyen gyorsan tudja elolvasni. A másolás hosszúságát ésszerűen kellene megszabni. Mert az igaz, hogy a gyerek szívesen lemásolja, még bele is fér a 45 percbe, de számolni kell azzal, hogy valójában hány ember fogja javítani. A rovásra másolást nagyon meg kell nézni, nem lehet átfutni rajta, mint a latin betűs szövegen. ezért is volt a csúszás. Javaslatom: ne soronkénti szövegmásolás legyen a tét, hanem a szavak száma legyen a döntő. Amint megnéztem, az 5-6. -os korosztály 125 szavas szöveget másolt, a 7-8. évf. pedig 157 szavasat. Én most a javítás miatt javasolnám a csökkentést 100 szóra. Továbbá lehetne kicsit nagyobb betűkkel, hogy a gyerek könnyebben tájékozódjon a szövegben. A másolásra, ha nem elegendő az oldal, akkor kapjon egy új lapot, hogy ne kelljen a papírt forgatnia. A segítők az írásbelikor egyszerre csak egy feladatlapot adjanak ki. Vagyis elkezdik a másolást rovásról latin betűsre, ahogy leadja az asztalnál, a tanár ráírja az átadás idejét. Ekkor kapja meg a másikat, s mehet a további idő. Akkor lehet majd összehasonlítani, ki volt a gyorsabb. A szombati versenyeztetést nem díjazom. A sportversenyek is majdnem heti rendszerességgel folynak iskolaidő alatt, ez a verseny, ez a gyerek nem érezheti, hogy most ő a fontos, s ünnepelhet. A tanító a közügyek miatt a hétvégeken énekel, táncol, előad stb., az iskolai feladatait nem lehet iskolai idő alatt megoldani? Tudom, sok szülő is volt, de akkor ők is javítsanak. Jó ötletnek tartom a két válogatót, keletebben és nyugaton. Remélem, nem haragudtál meg a sok akadékoskodás miatt. Üdvözletem küldöm és jó pihenést neked és családodnak is.Szülőföldjéhez sziklaszilárdan ragaszkodó Mészáros Magdi

„… a zselízi versennyel kapcsolatban: szép emlékekkel tértünk haza, sőt, nagy örömmel, mert a kislányom kikerült Pestre, amiről álmodni sem mertünk. Egy kicsit fárasztó volt a javítás, de ezt meg lehet oldani jövőre két elődöntővel, vagy ha kell, hárommal. Egy nyugaton, egy középen, egy keleten. Vagy kettő nyugaton, egy keleten. Így most nagyon sokan voltak a versenyzők, és egy kicsit kevesen voltunk a javításra. Még egy apró észrevétel, amit a gyerekek mondtak, hogy elég sok volt a feladat, rövidebb szövegeket lehetne beiktatni, és talán a versenyzőkhöz olyan tanárokat beküldeni, akik tudják az útbaigazítást. Vagy pedig előtte pár percet szánni az útbaigazításra. Szegény zselízi kollégák nagyon készségesek voltak, hiszen ők felügyeltek, de a gyerekek kérdéseire nem mindig tudtak válaszolni. Máskülönben semmi hiba nem volt, jól éreztük magunkat, a gyerekek is, rendben ment minden, csak hálásak lehetünk neked a szervezésért, a sok munkáért. …mindenki valami széppel tért haza a tarsolyában. Szívesen segítettünk, hiszen ez természetes.

Úgy gondolom, jövőre még többen lesznek nálam az iskolai fordulóban, mert már most emlegették a nagyok, sőt, fiam is, hogy ő is szeretne indulni, és megtanulni a rovásírást. Nekem nagyon tetszik, és büszke vagyok rá, hogy foglalkozom a rovásírással, igaz, vannak hiányosságaim, de nyáron már nekifogok tanulni, rendesen. Könyveket is rendelek, csak sajnos, az interneten sok helyen fel van tüntetve, hogy elfogyott, nincs új kiadás. Majd megoldom ezt is. Nagyon örülök , hogy rávezettél erre a versenyre, és én is be tudom vonni a gyerekeket. Kérlek, ha bármiben a jövőben tudok neked segíteni, őszintén írd meg, szólj, én itt vagyok. Tudom, milyen nehéz egy versenyt szervezni, hiszen én 10 éve csinálom a helyesírást. Volt már úgy, Aladár, hogy elkeseredtem a kollégák alaptalan, rosszindulatú megjegyzésein, és nem is akartam tovább folytatni, de a gyerekek jutottak az eszembe, és a kollégáim, akik igenis értékelik a munkámat. Viszont a jó meglátásokat, ötleteket, természetesen én is elfogadom.

Neked a továbbiakban adjon a Jó Isten erőt , egészséget,hogy lelkesedéssel, hittel szervezd tovább ezt a versenyt, ezt kívánom őszinte
szívből, üdvözlettel: Lotti

Még egyszer köszönet mindenért.” Csicsay Sarolta

„Ismét csak annyit, hogy nézegetem a felvidéki rovásírásverseny képeit és szinte megható az egész rendezvény bensőségessége, a rengeteg okos gyerek és a lelkiismeretes felkészítők, tanárok. A szervezés nagyon simán ment - számomra, külső szemlélőnek.. Szakács Gábor

Csicsay Sarolta

Mészáros Magdolna

Salgó Gabriella

„Nagy öröm és megtiszteltetés, hogy elsősorban részt vehettünk az idei rovásírásversenyen, másodsorban pedig, hogy egyik lelkes kislányom helyezésével gazdagíthattuk a továbbjutottak táborát! Igaz, az eredményhirdetésen már nem maradhattunk ott, de az öröm így is végigkísért minket utunkon hazafelé….Hú Aladár! El sem tudod képzelni, mekkora most itthon az öröm!! Ez csodálatos! Nagyon szépen köszönöm, hogy ilyen gyorsan elküldted az eredményeket!...Nos, rohanok is a gyerekeimhez, hogy elújságoljam nekik a nagy híreket! ” Salgó Gabriella

„Remélem, tegnap elégedett voltál a szervezők munkájával. Sajnálom, de a díjkiosztásra már teljesen kipurcantam. A további versenyekről majd érdemes leülni, átgondolni, hogy gördülékenyebb legyen. Egyik kollégám, a karnagyunk ötlete, mi lenne, ha a gyerek egy „elrontott” szöveget kapnának és akkor sablonnal könnyű lenne javítani. Képzeld el, mi lett volna, ha 200 gyerek vag több jelentkezik. Persze tudom, ezmás feladat, mit a kárpát.medencei döntőn, de kiszűrni akkor is ki lehetne a legjobbakat. A válogató fordulók bevezetését mindenképpen helyeslem, támogatom. Ennyi gyerekkel, felnőttel már nehéz dolgozni, szervezni, és a díjkiosztó ünnepség varázsa is más, ha tartjuk az időt. Tudod, a Kis hercegből, ha csak akármikor jössz, akkor nem tudom, mikorra öltöztessem díszbe a szívemet…” Kuczmann Erika

„Kedves Erika! Köszönöm a zselízi magyaroknak, mindnek, senkit sem kiemelve most, hogy egy emberként álltak melletted, a verseny sikere érdekében. Amik történtek, hibák, a díjkiosztás csúszása pl. természetes lett azáltal, hogy kevesen vállalták a javítást… hamarább is végezhettek volna, ha nem pazarolják az időt azokra a dolgozatokra, amelyekben a hibák száma meghaladta a 30-at, 40-et, mert azok közül már nem kerülhetett ki továbbjutó… Persze, nagyon becsületesen akarták végezni feladatukat, és ezért dicséret illeti őket, nem elmarasztalás! Köszönet a javítóknak! Hiába, a tanároknak, nekünk is tanulni kell a rovásírást, s nagyon az elején vagyunk még… Lesz ez majd gördülékenyebb, ügyesebb is… Akik most küszködünk ezzel a „visszatanulással”, miközben tanítjuk is fiataljainknak is – úttörő munkát végzünk, és ez nem könnyű feladat. Köszönet hát mindenért!

A hogyan továbbra keressük a választ! Minden jó ötletnek örülnünk kell. Már Zselíz előtt Dunaszerdahelyen is gondolkodtunk a jövő útjáról, merty számítottam arra, hogy az idén még többen jelentkeznek majd, s van egy határ, amikor már nem lehet az eddigi módon megrendezni a döntőt. De változtatni úgy kell, hogy újabb és újabb, még több helyen vesse meg magát a rovásírás elsajátításának igénye. Nagy felelősség ez! Mindenképpen el kell kerülnünk, hogy valaki is, akár csak egy személy is valami miatt megnehezteljen a szervezőkre s ezért eltávolodjon a rovásírástól! Én ennek a versenynek sokkal nagyobb jelentőséget tulajdonítok, mint akármelyik más tantárgyi versenynek! Teszem ezt azért, mert itt a magyarságunk megmaradása a cél, a magyarság múltjának a továbbadása, a fiatalokba oltása a tudatos magyarság-vállalásnak! Köznapin szólva, hogy a gyerekek ne vegyenek magukra idegen „kultúrát” hírverő blúzt, pólót, szvettert…Elsősorban a sajátjukra legyenek büszkék, azt ápolják,, azt népszerűsítsék!

…Köszönöm mindenkinek minden fáradozását, lelkesedését, áldozatos munkáját – köszönöm megsokszorozva! Isten áldása legyen rajtatok! Jó egészséget, kitartást, lelkesedést és lelkesítést továbbra is tudott célunk, nemes ügyünk szolgálatában!” Palócmagyari szeretettel: Aladár

Esterházy Péter Kossuth-díjas (stb.-díjas)

Hogyan gondozd a magyarodat?

Részletek

a veretes magyar nyelven írott "művéből" magyarázat nélkül

„A csokorba kötött magyart szétbontjuk, és éles késsel ferdén visszavágjuk. Kivétel a fásszárúak, mert azokat törjük vagy kalapáccsal zúzzuk. Nehogy megrohadjon a magyar. Az összement magyart a savó leöntése után túrónak használhatjuk....

A magyar emlős. Egy magyar nem csinál nyarat. A magyar a sötét, ahová Európa ugrik.
Ki tartson magyart ? Kezdő magyarbarát inkább kanmagyart tartson, ne szukát! Tanácsosabb fajtiszta magyart beszerezni, mint valami bizonytalan származású magyart.

Öreg magyart ne vegyünk! A magyart következetesen dicsérjük vagy dorgáljuk! Lágy, barátságos hang: jól van, jó magyar, illetve keményen, határozottan: pfuj, magyar, helyedre! A magyar a tartós fogyasztási cikkek kategóriájába tartozik.

Olcsó magyarnak híg a leve!

A magyartartás csak akkor gazdaságos, ha a törzsállományunktól szaporulatot nyerünk, és azt fölneveljük. Az erogén zónákat piros-fehér-zölddel jeleztük...
Hogyan öltöztessük a magyarokat? Ami a pelenkázást illeti, legjobb a magyart minden étkezés előtt tisztába tenni. Szoptatás 3 óránként.
Levegőt minden magyar igényel, de nem huzat formájában. A Kárpát-medence huzatos... (magyarul: húzzon el innen minden magyar).
A rágalmaktól magyarod minősége alig változik, az esetleges vizeletfoltokkal ne törődj, bazmeg. ”

… stb, stb, stb…...

Házunk tájáról

• Tudatjuk mindenkivel, akire tartozik, hogy a Palóc Társaság székhelye július elsejei hatállyal megváltozott. Az új székhely a Magyar Szent Koronás Árpád-kori templommal büszkélkedő Ipolybalog. Az új cím: 991 11 Balog nad Ipľom (Ipolybalog), Okružná (Kör utca) 194. Távbeszélőszámunk, egyben faxszám is: 047 / 488 53 13. Villámlevélcímünk változatlan!

• Kedves Tagunk! Ne feledje: jövőre, azaz 2009-ben 20 éves a Palóc Társaság! Készüljön az ünnepre! Mi is készülünk. Ismét könyvben szeretnénk magunkról vallani, tetteinkről, eredményeinkről, terveinkről. Mindenkitől, Öntől is kérünk és várunk ötleteket, javaslatokat, mit tartalmazzon a kiadvány, az Ön írására is számítunk!

• Akar-e Ön – akarsz-e Te – továbbra is a Palóc Társaság tagja maradni? Reméljük: IGEN! Ha így van, akkor sürgős tennivaló, hogy a tagsági díj rendezett legyen! Azoknak, akik már rendezték 2008-as tagdíjukat is, KÖSZÖNJÜK! Azokat, akik még nem rendezték tagdíjukat, kérjük szépen: nyomban tegyék ezt meg! Ha megteszik, nekik is KÖSZÖNJÜK.

Három gondolat (Buddhától)

- Egy kutyát nem azért tartunk jó kutyának, mert jól tud ugatni. Egy embert sem tartunk jó embernek csak azért, mert jól tud beszélni.

- A haragtartó ember olyan, mint aki az izzó parazsat akarja megmarkolni, hogy azt másra dobja; saját magát égeti meg.

- Akármennyi szent könyvet is olvasol, akármennyi szentbeszédet is tartasz, mit érnek ezek, ha tettek nem követik őket?

Jó Palócok
A Palóc Társaság hírmondója * Megjelenik minden negyedévben
Felelős szerkesztő: Z. Urbán Aladár
 991 11 Balog nad Ipľom (Ipolybalog)
Okružná (Kör u.) 194. Szlovákia
  TEL.: 047/ 488 53 13
www.paloctarsasag.real-net.sk
z.urban@paloctarsasag.real-net.sk