J Ó  P A L Ó C O K

 
„Itt élned, halnod kell!”

A Palóc Társaság hírmondója
2008. IV. negyedév


„Isten vagy ember –
mindegy már, ki volt,
Ki felgyújtotta
ezt a bús világot;
Az életösztön
harsányan sikolt:
Helyedet most
kell sorsdöntőn
megállnod!
Elbukni csúful?...
hess le, őrület!...
Még hinni kell,
hogy jobb jövőnk derül…
Múlt és jövendő,
hit és becsület –
Most mind
ez egy szó:
rendületlenül!”

Részlet
a Rendületlenül!
c. versből

 

 

S A J Ó   S Á N D O R
E L S Ő K Ö Z T É R I S Z O B R Á T
Á L L Í T O T T U K F E L S Z Ü L Ő V Á R O S Á B A N,
I P O L Y S Á G O N
2008. NOVEMBER 15-ÉN
(A szobor alkotója Oláh Szilveszter szobrászművész)

SAJÓ SÁNDOR EMLÉKÉV

MAGYARNAK LENNI BÜSZKE GYÖNYÖRŰSÉG

Így érezhették azok, akik résztvevői voltak a Palóc Társaság 3 napos emlékévet záró rendezvényének november közepén a költő szülővárosában, Ipolyságon. Sokan voltak mindhárom napon, ami nem jelenti, hogy többen nem lehettek volna, de egyben azt is jelenti, hogy a jelenlevőkön keresztül mind többekhez juthat el a hír, a felismerés: van nekünk egy költőnk, akiről végre többet tudhatunk, mint amennyit elhallgatói, kirekesztői, elfeledtetői népének szántak.

A költő születésnapján, azaz november 13-án a már hagyománnyá nemesedett magyarságversek versenyével indult a rendezvénysorozat. A magyar vers ünnepe ez a verseny, amelyet „Magyarnak lenni: nagy s szent akarat!” címmel rendezünk meg évente 2000 óta. Kizárólag magyar versek hangzanak el az alapiskolások és a középiskolások előadásában, hisz a versmondóknak egy szabadon választott Sajó-költeményt és egy ugyancsak tetszés szerint választott hazafias verset kell előadniuk a mérhetetlenül gazdag magyar költészet remekeiből. Az ünnepelt költő versein kívül így elhangzik egy-egy Arany, Petőfi, Ady, Radnóti, Nagy László, Illyés Gyula … vers is, de ki tudná mind felsorolni! S hiába érvel néhány begyepesedett agyú oktató azért, hogy ezek a versek nem felelnek meg a versmondó gyerekek életkorának, bizony évente rácáfolnak erre az ál tételre maguk a versmondók, akik értik és átélik, ezért továbbítani is tudják a költők üzenetét a hallgatók felé. (Az idei versenyen az egyik kisbéri versmondó annak ellenére részt vett a versenyen, hogy tanára le akarta róla beszélni életkora miatt, megokolván: kizárt, hogy fiatalsága ellenére azonosulni tudjon Sajó és a többi költőnk magyarságversével. Nagyon látványos cáfolat született: harmadik helyen végzett a versenyben.)

Jöttek versmondók a Felvidékről, jöttek Belső-Magyarországról, és most is Délvidékről, a Szerbiának ítélt Adáról. Ipolyság – már másodszor kárpát-medencei méretű versmondó versenynek adott otthont, erősítve ezzel a szétszakítottságában is összetartozó magyarságunkat! Sőt, eredménye lehet e mostani szemlének, hogy – mint adai barátaink erről értesítettek bennünket – jövőre megszervezik a nagycsaládosok szervezeteinek keretében a délvidéki magyarságversek döntőjét, amelynek legjobbjai jönnek majd el Ipolyságra a magyarságverseket mondók nagy kárpát-medencei találkozójára. Úgy legyen! (Egyszer majd talán arról is beszámolhatunk, hogy Ipolyság környékének valamennyi magyar iskolája küld versenyzőket a szemlére s hogy a Nagykürtösi járás magyar iskolái sem maradnak távol tőle, mint az idén, amikor csak az ipolybalogiak tartották fontosnak részvételüket.)

A versmondó verseny eredménye a következő lett:

Alapiskolás csoport : 1. Balázs Péter – Ipolybalog, 2.Kovácsy Zsombor – Budapest, 3. Szécsényi Emese – Ada. Középiskolás csoport: 1. Bugyi Anna – Balassagyarmat, 2. Rozsár Edina – Gúta, 3-3. Kiss Éda – Ipolyság, Csombok Zsófia – Kisbér.


Balázs Péter


Kovácsy Zsombor


Szécsényi Emese


Szögedi Anna
 

Bélik György
 

Solmoši Márta

Az első helyen végzettek és a többiek is mind emléklapot, könyveket vehettek át. A középiskolások közül a két első helyezett a budapesti Szent László Gimnázium felajánlásaként nyári balatoni táborozást nyert. Szögedi Anna parlamenti képviselő, a verseny fővédnöke díját Illés Ivett ipolybalogi tanuló érdemelte ki. Ipolyság város díját Gubík Réka lévai gimnazista kapta. A többi díjról – beleértve a felkészítő tanárokat, szülőket és az iskolákat is - a Palóc Társaság gondoskodott s azok a támogatói, akik osztoznak a küldetésében: az Országos Trianon Társaság, az Anima-Kiskapu Könyvterjesztő, a Szabad Tér Kiadó, a Csemadok Ipolysági Alapszervezete valamint a Lilium Aurum. Köszönet a segítségért!

Az eredményhirdetésen megjutalmaztuk azokat az ipolysági diákokat is, akik szónoklat-pályázatunkon sikeresen szerepeltek. Ők: Baka Patrik és Turczi Réka. A pályázat kiírására Mészáros Attila ifjú tagunk ötlete alapján került sor s célja a fiatalok mind sokoldalúbb részvételének elősegítése volt a Sajó-hagyományápolásban. Turczi Réka szónoklatát az emléktábla megkoszorúzásakor hallhatta a közönség.

NEMZETI SORSKÉRDÉSEK A XX. SZÁZAD EURÓPÁJÁBAN

Színültig megtelt érdeklődővel az ipolysági nyugdíjas klub terme, amelyben a fenti címmel rendeztük meg azt a konferenciát, amely Sajó Sándorról és koráról szólt, egyben kitekintést is nyújtva a közelmúltba és a jövőbe. A tanácskozást Solmoši Márta könyvtárigazgató irányította (a városi könyvtár társrendezője volt az ünnepségsorozatnak). A város nevében Bélik György, a lemondott polgármestert helyettesítő alpolgármester köszöntötte a konferencia résztvevőit, majd pedig Duka-Zólyomi Árpád európai parlamenti képviselő, a konferencia fővédnöke üdvözlő beszéde hangzott el.

Mielőtt a konferencia kezdetét vette volna, bensőséges és emlékezetes esemény tanúi lehettek a résztvevők.
 


Kanizsa József


Duka-Zólyomi Árpád és Simon M. Veronika

Az óbudai Krúdy Gyula Irodalmi Kör képviseletében jelenlevő Kanizsa József író, költő, a Magyar Kultúra Lovagja a városnak és a Palóc Társaságnak adományozta Simon M. Veronika Munkácsy-érmes festőművész Sajó Sándor egy-egy arcképét. Az ünnepi eseményen maga a festőművész is megjelent férje, Enyedi Béla daltulajdonos kíséretében. A festményeket Pálinkás Tibor illetve Z. Urbán Aladár vette át a város és a Társaság nevében. (A hátoldalon a Palóc Társaságnak festett Sajó-arckép)

A konferencia bevezető előadásaként a frissen alakult Trianon Kutatóintézet vezetőjét, Szidiropulosz Archimédesz történész előadását hallhatta a közönség A magyar önismeret útja – Trianon címmel. Ketten is idézték Sajó Sándor emlékét, szellemét. Bihari József, aki a budapest-kőbányai Helytörténeti Gyűjtemény vezetője és Szalay Károly író, közíró, aki a Magyar Demokrata újságírója. A kirekesztett Sajó Sándorról értekezett Vödrös Attila, az Új Idők kéthetilap felelős szerkesztője. A Magyar Pedagógiai Társaság képviseletében vett részt a konferencián Szarka Emese harmadéves doktorandusz, aki Egy elfeledett pedagógus, Sajó Sándor címmel adta elő friss kutatásai eredményét,


Bihari József, Szalay Károly, Vödrös Attila, Szarka Emese, Csámpai Ottó

mert mint mondta, teljesen feltáratlan területre bukkant akkor, amikor a költő Sajó Sándor kapcsán a pedagógus Sajó Sándor pályafutásának feltárásába kezdett, amelyet mindenképpen folytatni szeretne, mert írásai, cikkei, művei, s gyakorlati eredményei a mának is nagyon sok kérdésére adhatnak választ. Végül Csámpai Ottó szociológus egyetemi tanár boncolgatta fejtegetésében a nemzet és a nemzettudat viszonyát, a témát a XXI. század elejének viszonyára vetítve.

„HARANGSZÓ AZ IPOLY PARTJÁN”

Egy szép álom vált valóra. Az emlékév minden bizonnyal egyik legmaradandóbb s kézzelfogható eredménye az a testére szerény kötet, amely immár harmadik a sorban, már ami Sajó Sándor legújabb kori ébresztése során született. E napra ugyanis megjelent a Sikerx Bt. Gondozásában a költő tíz költeményét tartalmazó kötet, benne a versek ihlette rajzokkal, amelyeket Oláh Szilveszter szobrászművész készített. Az alkotó nem győzte elégszer hangsúlyozni: nem illusztrációkat rajzolt, hiszen Sajó költeményeinek szinte valamennyi sorára lehetne készíteni rajzot, annyira képszerűen fogalmaz, hanem azt próbálta megörökíteni, ami őt olvasás közben megfogta, ami a költő életérzésében s a képzőművész gondolkodásában közös, egybeolvadó s fedő életérzés.

A könyvet Csipka Rozália kiadó mutatta be a közönségnek. Megjelenését Bauer Edit európai parlamenti képviselő támogatta, aki maga is jelen volt az eseményen, s örömét fejezte ki, hogy elősegíthette a tetszetős, művészi kötet világrajöttét. A kötethez Pekár István, a Duna Televízió volt elnöke írt előszót, utószavában pedig Z. Urbán Aladár foglalja össze Sajó Sándor életművének eddigi élesztésében elért eredményeket.
 

„ÉS MÉGIS, MÉGIS - HINNI KELL…”

A második nap, nov. 14-e a címszó alatt rejlő műsorral ért véget. Készülvén az emlékévre, felkértünk néhány dalszerzéssel foglalkozó barátunkat, művészt, együttest, hogy az évfordulóra tetszés szerint válogatva zenésítsen meg egy-két Sajó-költeményt. A felkértek között voltak: Ismerős Arcok, Kárpátia, Kormorán, Kaláka együttesek… Az utóbbiak vállalták és teljesítették, sőt el is jöttek néhányan, hogy a megzenésített verseket bemutassák. A hosszú nap végén felüdülést jelentett a dalok éneklése, hallgatása. Elsőként a helyi alkalmi dalszerző-előadó Belányi Gyula szólaltatta meg gitárját (Az én nagyapám), ő már évekkel ezelőtt megzenésítette és többször elő is adta a Sajó-dalokat. Enyedi Bélától kettőt is hallhattunk (Éj a szabadban, Van nekem egy könyvem), s ezeket a dalokat az országban több helyen és alkalommal tetszést aratva elénekelte már. A következő énekes Szakács Gábor volt, aki a Légy erős részletét meg egy Csák Mátyusról szóló szerzeményét adta elő. Végül a


Belányi Gyula


Enyedi Béla


Szakács Gábor

Kalákából ismert Radványi Balázs Prima Primissima és Kossuth-díjas művész valamint Balogh Péter zenetenár-előadóművész társa előadásában hangzott el három Sajó-vers (Amerre én járok, Halk tilinkó, Mohács). A Kormorán együttes zeneszerzőjének, Szűts Istvánnak a megzenésített két dala előadó híján nem hangozhatott el (Van nekem egy könyvem, Nem akarok gyáva csendet).


Radványi Balázs és Balogh Péter

A zenés műsorra, de talán az egész napra illenek Radványi Balázs szavai, amelyeket köszönetféleképpen küldött: „Nagy öröm volt értő fülek előtt eljátszani a kért dalokat is, és biztosak vagyunk abban, hogy mindenki megtalálta a többi dalban is a számára kedveset. Itthon Dalnokklubunkban is sikeresen mutattuk be a három éneket. Azóta újra olvastam a kötet verseit és kijelöltem megzenésítésre újabb költeményeket… Egy nagy élménnyel gazdagabban térhettünk haza, köszönet érte!”

AZ ELSŐ KÖZTÉRI SAJÓ-SZOBOR

Megtörtént, aminek meg kellett történnie: Ipolyság város és az Ipoly mente nagy fia, a költő, a pedagógus, a műfordító, drámaíró, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja, SAJÓ SÁNDOR szobrot kapott szülővárosában. A nagy nap 2008. november 15-én érkezett el. Szürkületben, délután négy órakor már sok-sok helyi és távolabbról jött irodalombarát, Sajó-tisztelő gyűlt össze a r. k. templom előtti téren, hogy részese lehessen a nagy eseménynek. Késéssel érkezett meg a Magyar Országgyűlés alelnöke, a maga is költő Lezsák Sándor, elkezdődhetett hát a szoboravató ünnepség.

Pálinkás Tibor múzeumigazgató, a Csemadok helyi elnöke kérte fel az ünnepség megnyitására Bélik György alpolgármestert, aki keresetlen szavakkal méltatta a szoborállítás jelentőségét a város életében, megköszönve a Palóc Társaságnak kitartó és állhatatos munkáját ezen a téren. Híves István zenetanár és Boglárka nevű lánya furulyaszóval és énekkel köszöntötte az egybegyűlteket, majd Vass Ottó előadóművész Sajó Sándor költeményeiből összeállított műsorát tapsolta meg az ünneplő sereg. Ezután emelkedett szólásra Lezsák Sándor, aki ünnepi beszédében példaértékűnek nevezte a szoborállítást, különös tekintettel a mai belpolitikai feszült helyzetre, amely a szlovák kormányzat részéről hozott döntések következtében alakult ki. Beszéde után következett a szobor leleplezése. Ezt a Palóc Társaság elnöke végezte el nagy taps kíséretében. Kijutott a tapsból a szoboralkotó Oláh Szilveszter szobrászművésznek, akit Solmoši Márta köszöntött virágcsokorral. Mahulányi József püspöki helynök áldotta és szentelte meg a mellszobrot a cserkészek vigyázó sorfala előtt. A Himnusz eléneklésekor már koszorúk, virágok borították el Sajó Sándor első köztéri szobrát.

Harangszó kondult, szentmisére szólította az ünneplőket, a híveket. Besötétedett. Égtek ugyan a városi fények, az utcai lámpák, a templom homlokzatát megvilágító fényszórók, a legnagyobb fény mégis az emberi szíveket árasztotta el reménnyel, bizakodással. Egyszer minden sötétség után megvirrad majd, felkél a nap, s a dolgok a helyükre a kerülnek. Mint most Ipolyságon: Sajó Sándor ébresztése, pontosabban szólva elismertetése, és az őt megillető helyre helyezése a magyar irodalom birodalmában jelentős állomáshoz érkezett. Innen csak felfelé vezet az út…

SAJÓ SÁNDOR NYOMÁBAN

Vannak köztünk, akik egy-egy szellemi elődünk (jelentősebb évfordulója alkalmából) a nyomába erednek. Zarándoklatnak is nevezhetnénk utunkat, amelyre október 10-én indultunk 25-en. A körülmények alapján akár 45-en is indulhattunk volna, különösen,ha a kiadásokra tekintünk, hiszen az útiköltséget, a szállást, a vacsorát és a reggelit a Jobbágy Károly Alapítvány állta.

A huszonöt zarándok először Budapesten kereste fel azokat a helyeket, amelyek költőnk életéhez kötődnek. A kőbányai Szent László Gimnáziumnak 1917-től, a vörös kommün idejét leszámítva volt főigazgatója Sajó Sándor. Az épület különleges stílusát csodálattal szemlélték meg, akik először látták. A költő mellszobra, amely még a XX. század harmincas éveiből származik, s amely nemrég került elő a gimnázium szertárából, most az előcsarnokban kapott helyet. Előtte álltunk körbe, hogy meghallgassuk

Szendrei Péter igazgató-helyettes urat, aki röviden ismertette a gimnázium történetét és mai működését. Illés Ivett,

az ipolybalogi alapiskola tanulója elmondta Sajó Ipolyság c. versét, majd két tanuló elhelyezte koszorúnkat.

Kőbányáról a Kerepesi temetőbe vezetett utunk, ahol a költő sírjánál tartottunk megemlékezést. Örömmel nyugtáztuk, hogy a sír szép tiszta, ragyogó fehér, közvetlen környéke is rendezett. Ha valaki azt gondolná, hogy a főváros vagy a temető illetékessége hozta ily rendbe a jobbára elhanyagolt nyughelyet, az téved. A rend és tisztaság annak köszönhető, hogy a Szent László Gimnázium Öregdiák Baráti Köréből Hertelendy Gyuláné és sógornője jártak itt (értesülésünk szerint), hogy méltóképpen „fogadja” a hely az ide zarándoklókat, jelesen most bennünket. (Az öregdiákok közül a nyár végén távozott az élők sorából az elnök Hertelendy Gyula. Béke poraira!. ) A sírnál Z. Urbán Aladár vázolta fel a költő gazdag életútját, Balázs Péter ipolybalogi diák a Vagy-vagy c. versét mondta el, Pavlovics Denisz és Barienčik János pedig koszorúnkat helyezték el a síron. Megemlékezésünket a Himnusz eléneklésével zártuk.

Ellátogattunk a költő utolsó lakhelyére is, a budai Csörsz utcába. 1570

A ház falán a háborúig egy emléktábla adta tudtul az arra járóknak, hogy Sajó Sándor költő, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja, a Kisfaludy Társaság rendes tagja, a Szent László Gimnázium főigazgatója, több tanári egyesület tisztségviselője élt itt az első emeleten. A háborúban vagy utána a táblának nyoma veszett… Pár évvel ezelőtt az öregdiákok köre, a Palóc Társaság, a KITÁSZ kísérletet tett arra, hogy új emléktáblát helyezzen el a házon. A Budapest XII. Kerületi Önkormányzat és az akkori polgármester is áldását adta erre a tervre, mégsem köszön ma emléktábla a ház faláról a járókelőkre, mert a ház lakóbizottsága nem egyezett bele az emléktábla-állításba! Pedig egykor maga Sajó Sándor volt az akkori lakóbizottság elnöke is!

A Csörsz utcai döbbenet után Várpalotára hajtottunk, ahol a „Nőtlen” szállóban (volt katonai laktanya), kitűnő helyen szállásoltak el bennünket házigazdáink. A vacsorát és a reggelit a Nepomuki Szent János Általános Iskola éttermében szolgálták fel s innen nyitottunk be a szomszédos katonatiszti kastélyba, amelyben napjainkban Belső-Magyarország egyetlen Trianon
A felvételen az ipolybalogi alapiskola tanulói

Múzeuma működik. A trianoni fájdalom és a hazaszeretet szülte, a lelkesedés és a remény működteti múzeum kiállításait akkor tekintettük meg, amikor dr. Szabó Pál Csaba egyetemi tanár, a Trianoni Múzeum Alapítvány Kuratóriumának elnöke megnyitotta a Magyar Tájak c. konferenciát. A múzeumban Sajó Sándornak, a trianoni fájdalom költőjének külön emlékszobája van. A gyűjteményben látható a páratlan szerencsével megmenekült s egy budai pincéből kalandos úton előkerült Sajó Sándor családi hagyaték, s ennek legérdekesebb dokumentuma. Látogatásunkkor Kajtor Pál és Krasznica László a költő képe fölé felkötötte a Palóc Társaság nemzetiszín emlékszalagját.

Október 11-e gazdag műsorral lepett meg bennünket. Elvittek a Balatonra, Aligán beszálltunk a Kelén sétahajóba és hajókázás közben fogyasztottuk el a kínált ebédet, hozzá kóstolgatva a balatoni borokból. Várpalotára visszatérve meghívást kaptunk a matyó lakodalomba, s mi nem kérettük magunkat. A lánykérés a Thury-vár lovagtermében valósult meg a szentistvániaknak köszönhetően. Innen a lakodalmas menet a Fő téren keresztül vonult a templomba, ahol a magyarkanizsai irodalmi kör (mi tagadás: kissé unalmas) irodalmi műsorát láttuk, majd táncra perdülve a téren (megállt a forgalom!) értünk lassan az iskola tágas tornatermébe, ahol szólt a zene, ropták a táncot a szentistvániak és a várpalotaiak, no meg közülünk is a táncoslábúak… Megértük, hogy tálalták a finomabbnál finomabb lakodalmi étkeket s koccinthattunk is a rendelt borokkal… Szívesen maradtunk volna kivilágos virradatig, de indulnunk kellett – haza.
 

SZINDBÁD ÚJABB HAZALÁTOGATÁSA

A kanyargó Ipoly egyik kanyarulatában csendesen megbúvó falucska, Szécsénykovácsi újból rangos eseménynek volt a színhelye október közepén..

A helyi önkormányzat és főleg a polgármester Filip József – úgy látszik – Krúdyval, de nemcsak Krúdyért a település egyik kitörési lehetőségeként tekint az évente megrendezésre kerülő emléknapra. Az idei két naposra sikeredett rendezvény, melynek a Palóc Társaság és a Csemadok is társrendezője volt, nagyobb hírverést, több figyelmet érdemelne a hírközlő eszközök részéről is, de megszoktuk már, hogy rájuk nem számíthatunk. Marad tehát a lázas, a tudatos, a megfontolt és csendes építkezés, amely csak hasznára válik egyszer az idevaló magyarságnak. Az emlékezés első napján az óbudai Krúdy Kör, a Palóc Társaság és a helyiek kerekasztal-beszélgetésének témája a Krúdy-hagyományápolás jövője volt. Király Lajos körelnök megígérte további támogatását az emléknapoknak, olvasói versenyre tett javaslatot Krúdy és általában az irodalom népszerűsítése céljából. E sorok írója egy állandó kiállítás, egy emlékszoba berendezését, megnyitására tett javaslatot, amely az idegenforgalom szempontjából is egyik vonzereje lehetne az Ipoly parti falunak, különösen annak tudatában, hogy hamarosan megépülnek az Ipoly-hidak is a térségben. A polgármester ígéretet tett arra, hogy biztosítja az emléknapok folytonosságát, s amint a volt faluház felújítása befejeződik, abban helyt kaphat egy Krúdy-emlékszoba is.

Másnap reggel az óbudaiak irodalmi körútra indultak. Térségünk igen gazdag ebben, ezért ez alkalommal csak keskenyebb szeletével ismerkedhettek. Először a zsélyi Zichy-kastélyban berendezett helytörténeti és néprajzi gyűjteményt keresték fel. Itt és Szklabonyán is Bőhm András mérnök volt lelkes és szakértő kísérőjük és szíves vendéglátó is egyszemélyben. A nagy palóc emlékmúzeumából Kékkőre vezetett útjuk, ahol már többen csatlakoztak hozzájuk, hogy együtt emlékezzenek Balassi Bálintra. A Palóc Társaság Balassi-megemlékezését minden évben a reneszánsz költő születésnapja táján tartja hagyományos formában. Most Kotora Rózsa mondta el a költő egyik versét, Híves István és Boglárka énekkel, zenével tette színesebbé az ünnepséget, melynek végén Borik István koszorúnkat is elhelyezte az emléktáblán. A Balassi-emlékszoba és Oláh Szilveszter rajzainak megtekintése után ezúttal sem maradt el a várbástya „bevétele”, ahonnan gyönyörű kilátás nyílik a völgyre.

Ugyancsak sikeres volt a Kálvária-hegy „megmászása”, melynek során ki-ki


A kékkői várban


Szénási Sándor, Pekár István, Hrubík Béla

talált magának beszélgető-pihenő társat. S a csusszanós, olykor kaptatós, de pompás levélszőnyeggel fedett ösvényen járók fent a kilátónál megkapták jutalmukat: a szelídgesztenyét, melyről mint mindig, most is Kotora Milan gondoskodott (Isten fizesse meg neki!).

Szécsénykovácsiba már befutottak a szécsényi sportolók, mikor az irodalmi körutasok gépkocsijai berobogtak. Filip József üdvözölte a koszorúzási ünnepség résztvevőit, akik között egy-két szomszédos város és község első emberét is látni lehetett. A szécsényi iskolások irodalmi műsorral kedveskedtek a megjelenteknek, akiknek koszorúi elborították a Krúdy-emléktáblát. Ebéd után a községi hivatal termében Koncz Eta festőművész kiállításának megnyitásával folytatódott az ünnepség. A falakat tájképek, figurák, csendéletek borították. A művészt és alkotásait Tárkány Imre mutatta be.


Néhányan a kiállítás látogatóiból


Filip József átveszi a könyvadományt

Itt került sor arra a helyieknek kiváltképp nevezetes eseményre, amikor a községi könyvtár néhány száz kötettel gyarapodott, hála a könyveket adományozó alapítványnak, melynek teljes kuratóriuma megtisztelte jelenlétével az ünnepséget. E naptól viseli büszkén Szécsénykovácsi könyvtára Krúdy Gyula nevét! A kulturális műsort Pekár István, a Duna TV volt elnöke nyitotta meg igaz magyarsággal, szép palóc beszédével.


Király Lajos

A műsorban az óbudaiak egy-egy verse, elbeszélése hangzott el szerzőjük előadásban. Simon M. Veronika Munkácsy-érmes festőművész ezúttal is bizonyította, mennyire szereti az embereket, a kultúrát szolgálókat. Újabb Krúdy-arcképpel ajándékozta meg a falut! Ezt az örömöt csak tetőzte a lukanényei citerások fergeteges citeramuzsikája, mely mindenkit vastapsra ragadott.


Ajándékkönyvek az asztalon


A Határtalan Alapítvány kuratóriuma

Kívánjuk, hogy Szindbád – Krúdy hazalátogatásai ősei falujába, hozzanak megvilágosodást, szolgálja a magyarnak maradást széles e vidéken.

CSAK A GYÖKÉR KITARTSON

Alföldi Géza 100 éve

Azok számára, akiknek birtokában van a Palóc Társaság 2004-ben a fenti cím alatt megjelent könyve, nem ismeretlenek az alább idézett sorok:

„Most is vihar, szél tépi, rázza
de állja a vihart Árpád vezér
ezeréves öreg diófája.
Kárpátoktól az Adriáig nyúlnak a gyökerek,
tapadnak a földre, hogy termés legyen
az örök magyar szőlőhegyen,
hogy élni tudjon: dió, levél, ágak…
- Adj, Uram, elég erőt a harcos diófának! …
Uram, csak Te lássad,
hogy ezen a véres, küzdelmes harcon
a gyökér kitartson. A gyökér kitartson.”


De ki volt az 1943-ban keletkezett vers költője, Alföldi Géza? Hasonlóan Sajó Sándorhoz, őt is tiltólistára tette a század bitorló eszméje, megbélyegzett, kirekesztett, feledésre ítéltetett.

100 éve, 1908. június 22-én született Cegléden (eredeti neve Schilzong). Újságírói pályáját a Ceglédi Hírlapnál kezdte, majd Budapesten folytatta. Zeneszerző is volt, vígjátékokat, operetteket írt, a Csókos huszárok c. operettje országos hírűvé tette. A háború alatti tevékenységéért, tisztségeiért vád alá helyezték s elítélték, de sikerült száműzetésbe mennie. Bajorországban indította útjára a Hídverők c. lapját, melynek támogatója volt többek között Nyírő József és Padányi Viktor is. A Hídverők a nemzeti emigráció egyik legradikálisabb szócsövévé vált. Szerényebb kiadásban, de tüzes mondanivalóval jelennek meg verseskötetei: Krisztusom, én Péter nem leszek!, A Kárpátokon majd találkozunk, Pajtás, a hited el ne add!, Én tovább nem hazudok! Stb.

A kilátástalan harc politikai ellenfeleivel teljesen megtörte Alföldi Gézát. Lapját a német hatóságok betiltották, őt magát kitiltották Németországból. Erre azonban nem került sor, mert nem akadt ország, mely a költőt befogadta volna. A politikától visszavonultan, verseket alig írva, mostoha körülmények között érte a halál 1991. október 25-én.

2005-ben jelent meg a költészetét átfogó 700 oldalas kötet, A végrendelet, amely a nyomtatásban megjelent versein kívül életrajzát, a kortársak visszaemlékezéseit és több felvételt is tartalmaz. Ugyancsak 2005-ben a Kráter Kiadó gondozásában megjelent „Hazátlanul – Emigrációs költők antológiája” című kötetben található egy rövidebb válogatás életművéből.
Alföldi Géza költészete is helyet követel magának gazdag irodalmunkban. Életművének megítélése nem a mi feladatunk. Emlékezni rá és emlékeztetni kortársainkat, igen. Ezt tettük most, s emlékezésünket egy verséből vett idézettel zárjuk: : „Uram, ha ma élnél, a sorsod ma is csak a keresztig vezetne. Nem változtak azóta sem az emberek, a farizeusok, pilátusok, papok, a nép, a tömeg, a helóták. Ma is kereszt jár annak, aki igazán, szívből a másiknak mindent megbocsát!”

Vendégkönyv 

„KEDVES VIRÁGAI A PALÓCFÖLDNEK”

A magyar széppróza kimagasló alakja, Mikszáth Kálmán emberi-írói hagyatékának ápolására a Palóc Társaság hetedik alkalommal hirdet országos prózamondó versenyt. A fenti címmel 2009. március 28-án Losoncon rendezendő versenybe a szlovákiai magyar középiskolák diákjai nevezhetnek be. A benevezés ingyenes. A versenyzőknek egy Mikszáth-elbeszélést vagy regényrészletet kell könyv nélkül előadni. A szakmai zsüri az előadott művel való azonosulás foka, a beleélés képessége, az előadás művészi színvonala és a fellépés alapján értékeli a teljesítményt.

A felvidéki döntő résztvevőinek ellátásáról és a díjakról a meghirdető és támogatói gondoskodnak.

A jelentkezéseket 2009. február 28-ig várjuk a Palóc Társaság, 991 11 Balog nad Ipľom, Kör u. 194 címre, illetve a z.urban@paloctarsasag.real-net.sk villámlevélcímre. A jelentkezési lapon tüntessék fel a versenyző nevét, életkorát, elérhetőségét, iskolája nevét valamint az előadandó mű címét. A jelentkezőknek a versennyel kapcsolatos további tudnivalókat tartalmazó meghívót küldünk.

Jó felkészülést, sikeres szereplést kíván a Palóc Társaság!

MAGYAR ROVÁSÍRÁS -

TANFOLYAM ÉS VERSENY

A Palóc Társaság 2009-ben is folytatja a magyar rovásírás népszerűsítését. Március végén Ipolyságon a magyar rovásírás iránt érdeklődők számára tanfolyamot rendezünk, amelyen szakemberek előadásai, a gyakorlati oktatás tapasztalatai hangzanak el egyebek mellett. A részvétel ingyenes. Jelentkezni február 28-ig lehet.

A IV. Felvidéki Országos Rovásírásversenyre április 30-án Komáromban kerül sor. A versenybe az alapiskolák tanulói a II. osztálytól kezdve és a középiskolák diákjai jelentkezhetnek, valamint egyének e két korosztályból onnan, ahonnan szervezetten nincs jelentkező. A feladatok megegyeznek a 2008. évivel, s bővülnek a rovásírás emlékeinek és történetének ismeretével. A részvétel ingyenes. A versenybe március 29-ig lehet jelentkezni.

Mindkét rendezvényünk részletes tudnivalóit honlapunkról és a sajtóból ismerhetik meg az érdeklődők. Várjuk a jelentkezéseket!

BEMUTATKOZÁS

Az ipolysági nyugdíjas klub meghívására nov. 7-én bemutatkozó esten vettünk részt. Kajtor Pál mérnök klubvezető bevezetőjében megindokolta a mostani meghívást: megismerni annak a szervezetnek a tevékenységét, amely hamarosan szobrot ajándékoz a városnak.

Az érdeklődők a Palóc Társaság elnökének ismertetését hallgatták meg az elmúlt majd két évtized munkájáról, eredményeiről. Ebből kiemelte azt az igyekezetet, amely az elődök emlékét volt és van hivatva szolgálni, beleértve az emléktáblák, szobrok állítását is.

Az est végén néhány saját kiadvánnyal ajándékoztuk meg az ipolysági nyugdíjas klubot.

SAJÓ-EST VÁCOTT

A váci Katona Lajos Könyvtár irodalmi kávéháza Sajó Sándorra emlékezett nov. 26-án a kettős évforduló alkalmából.

Mándli Gyula igazgató üdvözölte az esten szép számban megjelent érdeklődőket és a vendégeket, Z. Urbán Aladárt, a Palóc Társaság elnökét és Szalay Károly írót, a Magyar Demokrata cikkíróját.

Z. Urbán Aladár a Palóc Társaság két évtizedes tevékenységéről festett képet, kiemelve a Sajó-évfordulós rendezvényeket. Szalay Károly a költő életútján kísérte végig hallgatóságát, megfűszerezve azt saját véleményével a mai magyar irodalomról és „csinálóiról”. Sajó költeményeiből Péter Pál helyi előadóművész mondott el párat. A közönség a Magyarnak lenni és a Harangszó az Ipoly partján c. kötetekkel feltarisznyálva búcsúzhatott az irodalmi kávéháztól.

A váci rendezvény jól szolgálta Sajó népszerűsítésének ügyét, ugyanakkor jól illeszkedett az emlékév rendezvény-sorozatába is. Köszönet érte Mándli Gyula könyvtárigazgatónak.

HÁZUNK TÁJA

November végén TUDAKOLÓ címmel megkértük felvidéki tagjainkat, hogy közöljék velünk, erősítsék meg újfent, továbbra is tagjai akarnak-e maradni a Palóc Társaságnak vagy nem. A TUDAKOLÓ visszaküldésével – reméljük – tiszta képet kapunk tagságunkról. A 2009-ben 20. születésnapunkat úgy akarjuk megszervezni, hogy azon valamennyi tagunk lehetőleg részt vehessen. Az adatlapból kiderül majd, hogy hányan is maradtunk, leszünk, hányan fordítottak hátat, hányan léptek újak közénk. Ugyanakkor az adatlap alapján élővé és frissé is válik az elérhetősége tagjainknak. Ezúttal is kérjük azokat, akik még nem küldték vissza a TUDAKOLÓt, hogy azt tegyék meg mielőbb, hiszen még felbélyegzett és megcímzett válaszborítékot is küldtünk mindenkinek, hogy a válasz ne kerüljön egy fillérjébe sem senkinek. Köszönjük a megértést!

 

JÓTEVŐINK VOLTAK 2008-BAN

Csehországi és Szlovákiai Magyar Kultúráért Alapítvány, Nemzeti Civil Alapprogram, Nemzeti Alapítvány, Magyar Kultúra Alapítvány, Jobbágy Károly Alapítvány, Szülőföld Alap, Művészeti és Szabadművelődési Alapítvány, 56-os Történelmi Alapítvány, Országos Trianon Társaság, Szövetség a Közös Célokért, losonci Magyar Kulturális Központ, Anima Könyvterjesztő, Lítea Könyvesbolt és Teaház, Forrai Sándor Rovásíró Kör, Olajág Keresztény Művészeti Társaság, Comenius Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium és Szülőszövetsége, Csemadok Ipolysági és Zselízi Alapszervezete, MIRA Office, IMAGENT, KEHOFA, Fagyas Róbert rendszergazda, Real-Net szolgáltató, felvidek.ma, Udvardi Községi Hivatal, Ipolysági Városi Hivatal, Ipolysági Városi Könyvtár, Honti Múzeum és Galéria Baráti Köre, Ipolysági Nyugdíjas Klub, zselízi Városi Művelődési Központ, Franz Schubert vegyeskar, Vanda Dagmar, Józsa Judit keramikusművész, Simon M. Veronika festőművész, Oláh Szilveszter szobrászművész, dr. Horváth Géza karnagy, Cserba Katalin, Mácsadi János, Pavol Bakonyi, Szakács Gábor, Tarics Péter és Hortenzia, Kuczmann Erika, Salgó Gabcsi, Szablya Rudolfné, Koltay Gábor, Koltay Gergely, Szűts István, Radványi Balázs, Belányi Gyula, Enyedi Béla, Lőwy János mérnök, Bélik György, Kolczonay Katalin, Szidiropulosz Archimédesz, Bíró József és Mária, Erdélyi Györgyné, Tóth László és családja, Oros László, Novák Gabriella, Kiss Dénes, Vetráb József Kadocsa, Lezsák Sándor, Halász Péter, Romhányi András, Mészáros Attila, Urbán Attila, Urbán Árpád, Zsidik László, Bauer Edit és Duka-Zólyomi Árpád európai parlamenti képviselők, Szögedi Anna parlamenti képviselő, Vígh István, továbbá erdélyi lelkészek és a Palóc Társaság sok lelkes tagja (elnézést kérünk azoktól, akik szándékunk ellenére kimaradtak a fenti felsorolásból!).

Minden támogatónknak szívből köszönjük az önzetlen segítséget, amellyel lehetővé tették, hogy eredményesen terjeszthettük magyar nemzeti kultúránkat, hozzájárulhattunk kincses örökségünk közkinccsé tételéhez!

Magyar diákok és tanárok találkozója a Magyar Kálvárián

Az idő múlása néha lassúnak, olykor pedig gyorsnak tűnik. Az elmúlt egyhetes táborra/találkozóra mégis az utóbbi érvényes. Szinte hihetetlen, hogy mily gyorsan elröppentek az ott töltött napok. Még meg sem érkeztünk, fel sem fogtuk, mi is történik körülöttünk és már könnyes búcsút vettünk az újonnan szerzett barátoktól.

Az első nap, mikor fáradtan behuppantunk puha ágyikónkba, még senki sem sejtette, mi is vár ránk az elkövetkező napokban. Az utazás kissé megviselt minket, hiszen hat óra vonatozás nem fenékig tejfel. Éjszaka gyorsan ki is pihentük magunkat, s másnap nagyra nyílt szemekkel meredtünk az előttünk álló dombra, amely tetején ott várt minket a Magyar Kálvária. Nem mindenki számított az esőre, így néhányan el is áztak, de szerencsére a megnyitó ünnepségre kiderült az ég, s már napsütésben élvezhettük a tárogató hangját.

Hogy mi nem tetszett és mi tetszett a legjobban ez alatt az egy hét alatt? - nehéz megmondani. Legjobban talán a szerda délutáni előadás tetszett, amit Szántai Lajos művelődés-történész tartott Mátyás királyról. Egyszerűen magával ragadott az egész előadás, rengeteg érdekességet tudtam meg a királyt illetően. Az egész fantasztikus volt! Figyelmünket csak a terembe bejutó nyári szellő vonta el pár pillanatra, amely a nyitott ablakokon keresztül jutott be.

A másik dolog, ami nagyon jó volt, az az, hogy az egész Kárpát-medencéből érkeztek diákok, így más szokásokkal, más környezetben, más politikai helyzetben felnevelkedett emberekkel ismerkedhettünk meg. Rengeteg új barátságot kötöttünk, s megígértük egymásnak, hogy a kapcsolatot a tábor után is fenntartjuk majd, hiszen ebben a modern világban az internet segítségével könnyen felleljük egymást, akkor is, ha több száz kilométer választ el minket. Szintén felejthetetlen volt az esti könnyűzenei koncert hangulata, ahol felszabadultan, a külvilágról megfeledkezve, erőnk teljéből „ugrándoztunk” s énekeltünk.

Rátérve a másik végletre: míg a fiúk a sportversenyen vidámam rúgták a gólokat, cselezgettek s gáncsoltak, addig mi lányok csak néztük őket, esetleg kosárra dobáltunk, ha sikerült labdát szereznünk. Nagyon örültünk volna, ha nekünk is lett volna lehetőségünk összemérni erőnket kosár-, röplabdában más lánycsapatokkal vagy akár fiúcsapatokkal.

A kirándulások, mind Borsiba vagy akár Sárospatakra - hogy csak pár helységnevet említsek azon sok közül, amelyet lehetőségünk volt megtekinteni - nagyon érdekesek voltak, s talán mindnyájunk nevében kijelenthetem, hogy nagyon örülünk, hogy megtekinthettük azon helyeket, ahol hazánk híres szülöttei jöttek a világra / éltek / tanultak / jártak-keltek / álomra hajtották fejüket.

Az utolsó este, mikor ismét a Kálváriához indultunk, egy ismerős érzés kerített minket hatalmába, mintha az idő megismételné önmagát. Úgy mint az első itt töltött napunkon, ezen estén is eleredt az eső a dombtető felé vezető úton. Először nem is tudtuk mitévők legyünk, induljunk-e a Kálváriához vagy maradjunk a szálláson. Szerencsére mögöttünk egy hang tudatta a jelenlévőkkel, hogy a záró ünnepségre a közeli templomban kerül sor. Visszagondolva, örülök annak, hogy nem kellett szakadó esőben, tócsákat kerülgetve felfele bandukolni, hiszen a templomnak is megvolt a maga varázsa. Mikor leoltották a fényeket, s a rengeteg diák és tanár ott állt égő gyertyával a kezében, szerintem minden résztvevőnek az emlékezetébe vésődött, s méltó befejezése lett a táborozásnak.

Ezúton is szeretném megköszönni a Palóc Társaságnak, hogy részese lehettem a találkozónak, s rengeteg élménnyel gazdagodva térhettem haza. Remélem, jövőre is lesz lehetőségem visszatérni, s találkozni újonnan szerzett barátaimmal.

Kurdy Éva (Párkányi Gimnázium)

 

Wass Albert üzenetével búcsúzuk a Wass Albert – évtől

„VÉREIM, MAGYAR FIATALOK

Fiatal véreim, határokon innen és túl, idegen föld elhagyatottságában, az otthoni kényszerűségek sivárságában, rabságban, elnyomatásban, ahol csak vagytok: hozzátok szólok. Súlyos idők nyomása nehezedik lelkemre s mondanivalómat hosszú esztendők gondja s tudása érlelte. Ti vagytok a nemzet jövendője. Veletek él vagy pusztul a magyar. Amit ehhez az egyszerű történelmi tényhez hozzáfűzni kívánok, azt fogadjátok szeretettel, mint ahogy szeretettel csordul a szívemből.

Életrevalók vagytok. Életrevalóbbak, mint mi voltunk a ti korotokban. Okosabbak is vagytok, óvatosabbak és mérsékletesebbek. Megértőbbek egymással és idegenajkú embertársaitokkal szemben. Az élet tanított meg erre. Látókörötök szélesebbre tágult a történelem viharverése folytán. Minden lehetőségtek megvan ahhoz, hogy egy okosabb, emberiebb és talán szebb világot építsetek föl magatok köré, mint amilyen a mienk volt. Adja az Úristen, hogy így legyen. Mindaz azonban azon múlik, hogy meg tudjátok-e őrizni és hajlandók vagytok-e vállalni azt a magyar lelki és szellemi örökséget, amit mi vért izzadva átmentettünk valahogy a különböző „izmusok” özönvizén a ti számotokra, hogy ne legyetek lelki koldusok egy özönvíz-utáni új világban. Ez az örökség a tietek egyedül és senki másé nem lehet ezen a földön. Ha ti eldobjátok magatoktól, örökre elvész. És nemcsak önmagatokat fosztjátok meg valamitől, ami pótolhatatlan, de nélküle szegényebb lesz az emberiség is.

Nekünk magyaroknak az Úristen különösen gazdag és színes nemzeti örökséget adott. Az egész világon egyedül ez a mienk. Senki sem veheti el tőlünk, mint ahogy mi sem vehetjük át senkitől azt, ami nem illet meg minket. Hiába beszélünk angolul, franciául, spanyolul, németül, attól még nem leszünk sem angolok, sem franciák, sem spanyolok, sem németek. Az ő örökségük nem a mienk s ha majmolni próbálnánk őket, könyökkel betörni közéjük, mindössze a magunk egyéniségét, a magunk örökségét veszíthetjük el, az övékét soha sem vehetjük át. Gyökértelen idegenek leszünk az emberi világban s lelkileg elpusztulunk benne, mint a gyökerét vesztett fa.

Véreim, fiatal magyarok, jól-rosszul, de valahogy átmentettük számotokra azt az örökséget, ami Isten rendelése folytán a tietek. Átmentettük azt földrengésen, világégésen, nemzetpusztító, lélekgyilkoló nemzetköziség mesterséges tanainak szennyes özönvizén keresztül. Ha egyebet nem tudtunk értetek tenni, de ezt megtettük s becsülettel őrködünk fölötte, ameddig élünk. De a többi már a ti dolgotok és a ti felelősségetek. Egyet ne feledjetek el: amíg magyarok vagytok s az ősi kultúr-örökség erkölcsi alapján álltok, addig Isten által kijelölt helyetek és szerepetek van a világban. De ha eldobjátok magatoktól ezt az örökséget, ha magyarságotokból kivetkőztök, akkor senkik se lesztek, csupán egy halom szemét, amit ide-oda sodor a szél, míg végül elmerültök a semmiben.

Én bízom bennetek. Áldjon meg mindannyiatokat az egy igaz Isten, kőszikla-örökségünk magyar Istene!”


SAJÓ SÁNDOR

Simon M. Veronika festménye
A Palóc Társaság tulajdona

Jó Palócok
A Palóc Társaság hírmondója * Megjelenik minden negyedévben
Felelős szerkesztő: Z. Urbán Aladár
 991 11 Balog nad Ipľom (Ipolybalog)
Okružná (Kör u.) 194. Szlovákia
  TEL.: 047/ 488 53 13
www.paloctarsasag.real-net.sk
z.urban@paloctarsasag.real-net.sk